ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රාරම්භක රාජ්‍ය භාෂා දිනය සහ සතිය සමරයි

‘භාෂාවක වෙනසේ හරය ධාරණය කර ගන්නා සහ රටේ සියලුම ස්ත්‍රීන් සහ පුරුෂයන්ගේ ජාතිකත්ව සංස්කෘතික විවිධත්වය පිළිබඳව සංවේදී වූත් විචක්ෂණ වූත් දේශයක් ගොඩනගමු…’   ශ්‍රී ලංකා රජය ජූලි මස පළමුවෙනි දින ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා දිනය වශයෙනුත් එම මාසයේ 01 වෙනි දා 05 වෙනි දා දක්වා වු සතිය ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය...

View