නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිවර්තන ශාස්ත්‍ර වේදී උපාධි වැඩසටහනක්

නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිවර්තන ශාස්ත්‍ර වේදී උපාධි වැඩසටහනක් සැපයීම විමසා බැලීම සඳහා NLEAP  විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව හමු වෙයි.

නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කිරීම පිලිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා NLEAP කණ්ඩායම  විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේදී විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියන්ත ප්‍රේමකුමාර, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ශ්‍රීමතී විජේවර්ධන මහත්මිය සහ  නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය එෆ්. සි. රාගෙල් හමු විය.