සටහන් 89 ක් ලැබී ඇති බව ජාතික භාෂා අරමුදල නිවේදනය කරයි

NLEAP විසින් පරිපාලනය කෙරෙන ජාතික භාෂා අරමුදල මෑතකදී සුදුසුකම් ලත් සිවිල් සමාජ සංවිධාන වෙතින් පහත සඳහන් අරමුණු වෙනුවෙන් සංකල්ප සටහන් කැඳවීමක් නිකුත් කළේය:

■ ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ සංහිඳියාව ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මත භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම
■ සංස්කෘතික විවිධත්වය ජාතික ශක්තියක් ලෙස පිළිගැනීම හා අගය කිරීම පෝෂණය කිරීම
■ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ රාජ්‍ය භාෂාවලින් සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම

සංකල්ප සටහන් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසන් දිනය වූයේ සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදාය. ශ්‍රි ලංකාවේ රජයේ බලධාරින් සමග නිසි ලෙස ලියාපදිංචි වී සිටින සුදුසුකම්  ලත් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, වෘත්තීමය සංගම්, ප්‍රජා මූලික සංවිධාන සහ අධ්‍යයන/පර්යේෂණ ආයතන  වෙතින් සංකල්ප සටහන් 89 ක් තමන් වෙත ලැබී ඇති  බව ජාතික භාෂා අරමුදල ඉතා සතුටින් නිවේදනය කරයි. NLEAP අරමුණු වලට අනුකුල වන තෝරා ගැනෙන ව්‍යාපෘති මූලාරම්භයන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 12,500,000 දක්වා අරමුදල් සම්පාදන ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි. NLEAP යටතේ ව්‍යාපෘති කටයුතු වල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් වන බැවින් එය ප්‍රවර්ධනය කිරිම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන සංවිධාන ද අයදුම්කිරීම සඳහා දිරි ගන්වන ලදී. NLEAP හි පොදු ව්‍යාපෘති ප්‍රතිපත්ති වලට ඉතා ම ගැලපෙන ආකාරයෙන් භාෂා තුනෙන්ම සංකල්ප පත්‍රිකා ඉදිරිපත් වීම NLEAP ඉතා සතුටින් නිරික්ෂණය කරයි.