ස්ත්‍රී- පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ විවිධත්වය සපිරි ලෝකයක මා ජීවත්වන්නේ නම් . . .

NLEAP කණ්ඩායම  @CanadaDev #IDW2020 #GofortheGoals අභියෝගයට ප්‍රතිචාර දක්වයි.