රජයේ භාෂා පරිවර්තකයින්ට පස්-දින පරිවර්තන පුහුණු වැඩසටහනක්

රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙන් (NLEAP) ශ්‍රී ලංකා රජයට ලබාදෙන අඛණ්ඩ සහයෝගය යටතේ, දැනටමත් රජයේ භාෂා පරිවර්තක සේවයේ සිටින භාෂා පරිවර්තකයින්ගේ ශුභසිද්ධිය උදෙසා භාෂා පරිවර්තක පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක් සඳහා මුලපුරා තිබේ. මෙම භාෂා පරිවර්තක පුහුණු වැඩසටහන, රටේ භාෂා පරිවර්තන සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ...

View

සමාජ අන්තර්කරණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විවිධත්වය අන්තර්කරණය වර්ධනය කිරීම සහ වාචික-නොවන සන්නිවේදනය වැදගත්කොට සැලකීම

“සමාජ අන්තර්කරණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විවිධත්වය අන්තර්කරණය වර්ධනය කිරීම සහ වාචික නොවන සන්නිවේදනය වැදගත්කොට සැලකීම”යන නමින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය(NLEAP) විසින් නොවැම්බර් මස 18 හා 19 දිනවල කොළඹ පිහිණුම් සමාජ පරිශ්‍රයේ සංවිධානය කරන ලද දෙදින වැඩමුළුව අන්තර්කරණය සහ භාෂා-නොවන සන්නිවේදනය සඳහා පුහුණු මොඩියුලයක් සම්පාදනය කිරීමේ සැලසුම්වල ඉතා වැදගත් පියවරක්...

View