රජයේ භාෂා පරිවර්තකයින්ට පස්-දින පරිවර්තන පුහුණු වැඩසටහනක්

රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙන් (NLEAP) ශ්‍රී ලංකා රජයට ලබාදෙන අඛණ්ඩ සහයෝගය යටතේ, දැනටමත් රජයේ භාෂා පරිවර්තක සේවයේ සිටින භාෂා පරිවර්තකයින්ගේ ශුභසිද්ධිය උදෙසා භාෂා පරිවර්තක පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක් සඳහා මුලපුරා තිබේ. මෙම භාෂා පරිවර්තක පුහුණු වැඩසටහන, රටේ භාෂා පරිවර්තන සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් භාෂා පරිවර්තන සේවා සඳහා අදාළ ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡාවට ලක් කිරීමටත් ඒ සඳහා උචිත ක්‍රියාමාර්ග රාජ්‍ය පාර්ශවකරුවන්ට නිර්දේශ කිරීමටත් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL) යටතේ ඇතිකරන ලද පරිවර්තන සම්බන්ධයෙන් වන උපදේශක කමිටුවේ (ACT) ප්‍රතිඵලයක් වේ.

මේ යටතේ, භාෂා පරිවර්තකයින් හා සහකාර භාෂා පරිවර්තකයින් හතලිස් එක් දෙනෙක් (41) මහ බැංකු ශ්‍රවණාගාරයේ පවත්වන ලද පස්-දින පුහුණු වැඩසටහනක් සඳහා සහභාගි වූහ. මෙම පස්-දින පුහුණු වැඩසටහනට නෛතික පරිවර්තන, ඉංග්‍රීසි හා සිංහල ව්‍යාකරණ සහ ප්‍රායෝගික භාෂා පරිවතන සම්බන්ධ මාතෘකා ඇතුළත් විය.

“ශ්‍රී ලංකාවේ පරිවර්තන සේවයෙහි සිටින විද්වතුන්ගෙන් භාෂා පරිවර්තන පිළිබඳව පස්-දින ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබන්නට හැකිවීම මා ලැබූ භාග්‍යයක් වනවා. පරිවර්තන ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත් සියුම් කරුණු පිළිබඳව ඉතා හොඳ දැනුමක් ලබගැනීමට මට හැකිවූවා.” 

මෙම සහභාගිවූවන් රජයේ භාෂා පරිවර්තන සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කරගත් තැන් පටන් මෙතෙක් ඔවුන්ට ලැබුණු පළමු විධිමත් පුහුණුව මෙය වූ අතර තමන් ලැබූ අත්දැකීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුහු බොහෝ අගය කළහ. සහභාගිවූ එක් අයෙක් මෙසේ පැවසීය: “ශ්‍රී ලංකාවේ පරිවර්තන සේවයෙහි සිටින විද්වතුන්ගෙන් භාෂා පරිවර්තන පිළිබඳව පස්-දින ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබන්නට හැකිවීම මා ලැබූ භාග්‍යයක් වනවා. පරිවර්තන ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත් සියුම් කරුණු පිළිබඳව ඉතා හොඳ දැනුමක් ලබගැනීමට මට හැකිවූවා.”  රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් සංවිධානය කළ මෙම පුහුණු වැඩසටහන හේතුවෙන් තම වෘත්තීයේ නිරතවන අනෙකුත් සගයින් සමගින් ජාලකරණයට හැකියාව ලැබුණු බව පුහුණුලාභීන්ගේ අදහස විය. බොහෝ කලකට පසු එවැනි ඉඩ ප්‍රස්ථාවක් නිර්මාණය වූ බව ඔවුහු සඳහන් කළෝය. රටේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් පැමිණි සහෝදර භාෂා පරිවර්තකයින්ගෙන් අදහස් ලබාගනිමින් භාෂා පරිවර්තකයින් නිතර මුහුණ දෙන ගැටළු සහ ඒවා මැඩපවත්වාගන්නා ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡාකිරීමට මෙහිදී ඔවුන්ට මග පෑදුනි.