03 වන කොටස – රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික උපාංග

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික උපාංග

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ට තමන් කැමති භාෂාවෙන් සේවාවන් ලබාගැනීමට සමහර රේඛීය අමාත්‍යාංශ සහ එහි ආයතන වලට සහාය ලබාදීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගය තුළින් මාර්ගෝපදේශය සපයනු ලබයි. රටේ තෝරාගත් සමහර පළාත් වල සේවා අවශ්‍යතාව තිබෙන සංඛ්‍යාව අනුව සහ අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් අනුව ලබාදිය යුතු ද්විභාෂා සේවාව හඳුනා ගැනීමට භාෂා සැලසුම්කරණය යන්ත්‍රණයක් අවශ්‍ය වේ. එමෙන්ම එවැනි සේවාවක් ලබාදීමට නම් රාජ නිලධාරීන් සහ තනතුරු පිළිබඳ පරිපූර්ණ විශ්ලේෂණයක් මෙන්ම ද්විභාෂිකත්ව නිපුණතාව බලාපොරොත්තු වන මට්ටම අනුව භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් නිර්මාණය කළ යුතුය.

ප්‍රධාන ධාරාවන් සහ සියලු පරිපාලන කේන්ද්‍රවල සේවාව අපේක්ෂා කරන භාෂාවෙන් එය ඉටු කිරීම තුළින්, රාජ්‍ය සේවය තුළ ද්විභාෂා කණ්ඩායම් අතර මනා සහභාගිත්වයට අඩිතාලමක් සපයනු ලැබේ. එමෙන්ම, සියළුම සිසුන් අනෙක් ජාතික භාෂාව ද හදාරා එකී භාෂා සංස්කෘතියට ගරු කිරීමටත් එමගින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැදෑරීමටත් මඟ විවර කරයි.

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික ප්‍රගතිය සොයා බැලීමටත්, අමාත්‍යාංශය සහ රාජ්‍ය ආයතන තුළ රාජ්‍ය භාෂා කාර්ය සාධනය ඇගයීමටත්, ප්‍රතිපෝෂණය සහ නිර්දේශ ලබා දීමටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ජනතාවට මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට වාර්ෂිකව වාර්තා කිරීමටත්, වගවීම සහ නීතිමය සංයුතිය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ග තුළ අන්තර්ගත වේ.

4 වන කොටස – රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා NLEAP හි සහාය

 

හිලෙයර් ලෙමොයින්

භාෂා ප්‍රතිපත්ති උපදේශක /NLEAP විශේෂ උපදේශක/

භාෂා ප්‍රතිපත්ති හා ජාත්‍යන්තර සබදතා,

රාජ්‍ය භාෂා සහ ද්විභාෂා ආයතනය (OLBI),

ඔටාවා විශ්ව විද්‍යලය