ජාතික භාෂා අරමුදල මධ්‍යම පළාතේ සම්බන්ධීකරණ සහ ජාල ගත කිරීමේ සැසි තුනක් වෙනුවෙන් සත්කාරකත්වය දරයි.

2020 ජූලි 13 වැනි සහ 14 වැනි දිනවලදී ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  මගින් පාලනය වන ජාතික භාෂා අරමුදල, මධ්‍යම පළාත තුළ ක්‍රියාකාරකම් සිය විෂය පථය තුළට ඇතුළත්ව ඇති තෝරාගත් අරමුදල් ලාභීන් සමඟ “සම්බන්ධීකරණ සහ ජාල ගත කිරීමේ” සැසි තුනක් මෙහෙයවීය.  දැනට පවතින සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂක නියමයන්ට අනුකූලව පවත්වන ලද මෙම සැසි, රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයෙහි අතිරේක ලේකම් ( ජාතික භාෂා) එස්.තෙයිවෙන්දිරම් මහත්මිය සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඩොන් බ්‍රවුනෙල් මහතා විසින් කරන ලද ආරම්භක අදහස් දැක්වීම් සමඟ ආරම්භ විය.මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙහි අතිරේක ලේකම් ජේ.සී.රණේපුර මහතාද මහනුවර සැසියට පැමිණ සිටියේය.මාතලේ සහ  මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක වෙනුවෙන් සැසි මහනුවරදී පවත්වන ලද අතර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් සැසිය නුවරඑළියේදී පැවැත්විණි.

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය) එම්.තිරුනාවුකරසු මහතා ජාතික භාෂා අරමුදල  පිළිබඳව කළ ඉදිරිපත් කිරීමක් අරමුදලෙහි ප්‍රධාන අරමුණු සංක්ෂිප්ත ලෙස ගෙන හැර දැක්වීය.ඉන්පසුව ජාතික ප්‍රතිපත්ති විශේෂඥ (ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය) මොහොමඩ් නියාස් මහතා විසින් පහසුකම් සලසන ලදුව ජාතික භාෂා අරමුදලේ ප්‍රදාන ලාභීන් විසින් කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම්, නම් කරන ලද දිස්ත්‍රික්කය තුළ මෙම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා යෝජිත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් හේතු වන ආකාරය සැකැවින් දැක්වීය. මෙයට අනතුරුව, අමාත්‍යාංශ තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ ඥානනී වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සහ චතුරි ජයතිලක මහත්මිය විසින් සඵලදායක සම්බන්ධීකරණය, අධීක්ෂණය සහ ඇගයුම වෙනුවෙන් අදාල වන ප්‍රධාන අංශ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරන ලදී. ජාතික භාෂා අරමුදලේ ප්‍රදාන ලාභීන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු ඊළඟ පියවරයන් අවධාරණය කළ මෙම අත්‍යවශ්‍ය සංරචකයට අදාළ දිස්ත්‍රික්කයෙහි ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහායක නිලධාරින්ගේ, දිෂාන්ති ඒකනායක මිය (ජා.ඒ.ප්‍ර.ස.- මහනුවර), සී. ද කොස්තා මිය (ජා.ඒ.ප්‍ර.ස.- මාතලේ) සහ ආනන්ද දිසානායක (ජා.ඒ.ප්‍ර.ස.-නුවරඑළිය) යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහාය ලැබිණි.සහෝදර ප්‍රදාන ලාභීන්, අමාත්‍යාංශ සාමාජිකයන්, එක් එක් දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් සම්බන්ධ විය යුතු නිලධාරීන් සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම හමු වී ජාල ගත වීමට ලද මෙම අවස්ථාව ජාතික භාෂා අරමුදලේ ප්‍රදාන ලාභීහු අගය කළහ.

භාෂා හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කැපවූ උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඉටු කරන්නා වූ කාර්ය භාරයට,  භාෂා අයිතිවාසිකම් වැඩි දියුණු කිරීම හා භාෂා ඉගෙනුම දිරි ගැන්වීම වෙනුවෙන් වැඩ කරන පාර්ශ්වයන් අතර සහක්‍රියාකාරිත්වය ගොඩ නංවන මෙබඳු ජාල ගත කිරීමේ සැසි වෙනුවෙන් පහසුකම් සැලසීම ඉතා වැදගත් වේ.ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ පළාත් වල භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ භාෂා ඉගෙනුම ප්‍රවර්ධනය කරන සිවිල් සමාජ සංවිධාන 21 ක ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් අරමුදල් සම්පාදනය පිණිස ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජාතික භාෂා අරමුදල  හරහා රු. 148,000,000 (කැනේඩියානු ඩොලර් මිලියන 1.1 ක්) පවරා දී තිබේ. ශ්‍රී ලාංකික පිරිමින්, කාන්තාවන් සහ තරුණ තරුණියන් තම රටෙහි සංස්කෘතික විවිධත්වය හා ද්වි භාෂාමය ස්වභාවය පිළිගැනීම සහ අගය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී මෙම තෝරාගත් ව්‍යාපෘති වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ඇත. භාෂා සමානාත්මතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම හරහා සමාජ ඒකාබද්ධතාව හා ප්‍රතිසන්ධානය වෙනුවෙන් සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග මෙහෙයවීම, සංඥා භාෂාව හරහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම, බහු භාෂා ප්‍රතිපත්තියක්, යොවුන් හා කාන්තා සහභාගිත්වය තුළින් බහුත්වවාදය හා ප්‍රතිසන්ධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ පළාත් පාලන ආයතන යමෙකු තෝරා ගන්නා භාෂාවෙන් සේවා සැපයීම හරහා සියල්ලන් ඇතුළත් කරගන්නා දේශීය ආර්ථික වර්ධනය ඉවැඩි කිරීම , ජාතික භාෂා අරමුදල හරහා පහසුකම් සැලසෙන සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර අතරින් කිහිපයකි.

මෙම අරමුදල් බෙදීයාම, යාපනය, වවුනියාව, මන්නාරම, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, අම්පාර, අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල, පුත්තලම, මහනුවර, මාතලේ, නුවරඑළිය, රත්නපුර, කෑගල්ල, ගම්පහ, කොළඹ, කළුතර, මොණරාගල, බදුල්ල, ගාල්ල, මාතර යන ප්‍රදේශවල ජීවත් වන හා වැඩ කරන ලක්ෂ දෙකක් ඉක්මවූ කාන්තාවන්ගේ හා පිරිමින්ගේ ජීවිත මත බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ භාෂා ඉගෙනුම ප්‍රවර්ධනය කිරීම හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාව හා ප්‍රතිසන්ධානය ගොඩනැංවීම සඳහා වන ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති බලපැවරුම සම්පූර්ණ ලෙස සාක්ෂාත් කිරීමට ජාතික භාෂා අරමුදල අත්‍යවශ්‍ය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

ග්ලෝබල් ඇෆෙයාස් කැනඩා හි සහාය ලබන ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, ශ්‍රී ලංකාවේ භාෂා සමානාත්මතාව සහ වාර්ගික-සංස්කෘතික විවිධත්වය කෙරෙහි සංවේදී බව ගොඩනැංවීම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා හා කැනඩා රජයන්ගේ කැපවීම ඉටු කිරීම උදෙසා අදාල පළාත් පාලන ක්‍රියාකාරීන් සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.  මිනිසුන්ට සිය ජීවිත වැඩි දියුණු කර ගැනීම පිණිස උපකාරී වන තාක්ෂණික සහ කළමනාකරණ විශේෂඥභාවය සපයන ගෝලීය ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන උපදේශක මණ්ඩලයක් වන ඇලීනියා ඉන්ටනැෂනල්   (කලින් ඇග්‍රිටීම් කැනඩා) විසින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණය කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.