ජාතික භාෂා අරමුදල – 2වන වාරයේ ලද යෝජනා පත්‍ර ගණන 57කි

භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ දෙවන භාෂාවක් අධ්‍යයනය ප්‍රවර්ධනය සඳහා යෝජනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන ලෙසට කළ ඉල්ලීම වෙත  සිවිල් සමාජ සංවිධාන ප්‍රතිචාර දක්වයි.    ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP), කැනේඩියානු ගෝලීය සබඳතා සහය සහිතව භාෂා සමානාත්මතාව සහ ජන වාර්ගික හා සංස්කෘතික විවිධත්වය උදෙසා  කැපවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ අදාළ ආයතන හා ක්‍රියාකාරීන් සමග සමීපව...

View

ලිංගික හා ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ භාෂා අයිතිවාසිකම්

NLEAP කාර්යමණ්ඩලය සඳහා වැඩමුළුවක් NLEAP හි කාර්යමණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඇති ඉගෙනීමේ සහ සංවර්ධන සැලසුමෙහි එක් කොටසක් වන්නේ, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව හා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම (GEWE) සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් සබැඳි පිළිබඳ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ පුහුණුව ලබාදීමයි.  ලිංගික හා ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් මෑතක දී පවත්වන ලද...

View