ලිංගික හා ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ භාෂා අයිතිවාසිකම්

NLEAP කාර්යමණ්ඩලය සඳහා වැඩමුළුවක්

NLEAP හි කාර්යමණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඇති ඉගෙනීමේ සහ සංවර්ධන සැලසුමෙහි එක් කොටසක් වන්නේ, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව හා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම (GEWE) සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් සබැඳි පිළිබඳ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ පුහුණුව ලබාදීමයි.  ලිංගික හා ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් මෑතක දී පවත්වන ලද වැඩමුළුවේ දී, භාෂා අයිතිවාසිකම් වෙත ප්‍රවේශයෙහි අසමානතා ඇති විට අනතුරාසන්න කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් එය ලිංගික හා ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව මත පදනම් ප්‍රචණ්ඩත්වය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කළ හැකි අයුරු ගැන අවබෝධයක් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව NLEAP කණ්ඩායමට හිමිවිය.  මෙහිදී අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසිය මෙහෙයවන ලද්දේ NLEAP හි ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව පිළිබඳ විශේෂඥ, සාමා රාජකරුණා මෙනෙවිය විසිනි.  ලිංගික හා ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සිදුවීම් පාලනය කෙරෙන නෛතික රාමුවෙහි දළ විශ්ලේෂණයක් සිය කණ්ඩායම සමග බෙදාගැනීම සිදු කළේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (NLEAP), එම් තිරුනාවුකරසු මහතා විසිනි.  එවැනි අසමානතා දුරලිය හැකි භාෂා සැලසුම් සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් NLEAP කණ්ඩායම රජයේ ආයතන සමග එක්ව කටයුතු කරන බැවින්, මෙම වැඩමුළුව වෙතින් අමිල අවබෝධයක් ලබාගැනීමට NLEAP කණ්ඩායමට හැකිවිය.