ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීමෙහි ලා ගනු ලැබූ සාර්ථකත්වයේ ඉදිරි පියවරක්

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය (OLP) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම සහ කළමනාකරණ හා වගවීමේ සැකිල්ල වලංගුකරණය සඳහා වූ වැඩමුළුව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය, NLEAP ආයතනය සමග ඒකාබද්ධව, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය (OLP) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම සහ කළමනාකරණ හා වගවීමේ...

View

ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පවත්වන ලද වැඩමුළුව

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තු (DOL) කාර්ය මණ්ඩලය උදෙසා මෑතකදී ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී.  2021 මාර්තු 29 වැනි දින මැන්ඩරීනා හෝටලයේ දී පවත්වන ලද මෙම වැඩමුළුවෙහි අරමුණ වූයේ, භාෂා අයිතිවාසිකම් තුළ ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව සහ කාන්තාවන්...

View

භාෂා පරිවර්තකයින් සඳහා වන පස්දින පුහුණු වැඩමුළුවක් සංවිධානය කිරීමට රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව සමග NLEAP එක්වෙයි.

NLEAP විසින් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව සමග හවුල්කාරිත්වයෙන් යුතුව භාෂා පරිවර්තකයන් උදෙසා පස්-දින පුහුණු වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.  2021 මාර්තු 22 දින සිට 26 දින දක්වා හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිජන පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනයෙහි පවත්වන ලද මෙම පුහුණු වැඩසටහන හරහා රජයේ භාෂා පරිවර්තකයින් 26 දෙනෙකු හට තම භාෂා පරිවර්තන කුසලතා ඔප්නංවා ගැනීමේ අවස්ථාව...

View

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සහ සන්නිවේදන මෙවලම් පිළිබඳ පුහුණුකරන්නන් පුහුණු කිරීමේ පස්-දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව කටයුතු කරයි.

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP), රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව (OLC) සමග එක්වෙමින් පවත්වන ලද, “රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සහ සන්නිවේදන මෙවලම් පිළිබඳ පුහුණුකරන්නන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව” සාර්ථකව නිම විය.  මෙම පස්-දින පුහුණු වැඩසටහනට රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවෙන් සහභාගි වූ පුහුණුකරන්නන් දහසය දෙනෙකු එසේ සාර්ථකව එම පුහුණුව නිමා කළේ රාජ්‍ය භාෂා...

View

කාන්තා අයිතීන් උදෙසා භාෂා අයිතිවාසිකම්

භාෂා අයිතිවාසිකම්, කාන්තා අයිතීන් වෙත බලපාන අයුරු පිළිබඳ සංවාදයක් භාෂා අයිතිය, සියලු කාන්තාවන්ගේ සහ පිරිමින්ගේ මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙසට ශ්‍රී ලංකාව පිළිගනු ලබන මුත්, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් සහ පිරිමින් ඔවුන්ගේ භාෂා අයිතීන් සාක්ෂාත් කරගැනීමේදී ලබන අත්දැකීම් විවිධාකාර ද?    ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සනිටුහන් කරමින් 2021...

View

දෙවන භාෂා පුහුණුව ලබාදීම සහ කළමනාකරණය වෙත සහයදීමේ ක්‍රමෝපාය

ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) ට NLEAP විසින් උපදේශන වැඩමුළු පැවැත්වීම ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) විසින් මෙහෙයවන ලද දෙවන භාෂා පුහුණුව ලබාදීම සහ කළමනාකරණය වෙත සහයදීමේ ක්‍රමෝපායයක් සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් NILET නිලධාරීන් සඳහා NLEAP විසින් මෑතක දී උපදේශන වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරන ලදී.   සිංහල, දමිළ සහ...

View

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග

භාෂා සැලසුම්කරණය සහ 1956 ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳ වැඩමුළුවට නායකත්වය ලබාදීම NLEAP වෙතින් රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමග එක් වූ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP), රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීමෙහි ලා ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් වශයෙන් සැලකෙන, භාෂා සැලසුම්කරණය සහ 1956 ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳ...

View