ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය විසින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම හා කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලය අතර අතථ්‍ය තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුමක් සඳහා සත්කාරකත්වය දරයි.

වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කිරීම හා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පර්යේෂණ

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය විසින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම හා කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලය අතර අතථ්‍ය තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුමක් සංවිධානය කරන ලදී.  සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින පැවැත් වූ මෙම තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම බලාත්මක කිරීම සඳහා එහි ධාරිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම වෙත ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය මගින් ලබා දෙනු ලබන තාක්ෂණික  සහායේ කොටසකි.

කැනේඩියානු රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ නිලධාරීන් හා ප්‍රංශ භාෂා සේවා කොමිසමට වගකියන ඔන්ටාරියෝ ඔම්බුඩ්ස් නිලධාරියා සමග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් 2020 දී කැනඩාවට පිටත්වීමට නියමිතව තිබුණි.  කෙසේ වුව ද, කොවිඩි -19 වසංගතය විසින් එල්ල කරන ලද අභියෝග හමුවේ 2021 දක්වා පවතින සංචරණය සීමා හේතුවෙන් තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම අථත්‍ය වශයෙන් පැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදී.  මෙය රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ කණ්ඩායම් සමාජිකයන් වැඩි පිරිසක් සඳහා සහභාගී විය හැකි අවස්ථාවක් ඇති කරන ලද පියවරකි.  අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ඉදිරිපත් කිරීම් දෙකක් එනම් වාර්ෂික වාර්තා සහ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පර්යේෂණ සම්බන්ධයෙන් මෙම තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම අවධානය යොමු කරනු ලැබිනි.  කැනේඩියානු රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂන කළමණාකරු වන ඩයන් ඩිලාඩ් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද “වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කිරීම” යන මාතෘකාව මගින් කැනේඩියානු රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වාර්ෂික වාර්තාව සම්පාදනය කිරීම වඩාත් සරළ කිරීම සඳහා සහ එහි අන්තර්ගතය පාඨක හිතකාමී ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන ලද නව ඉගෙනුම් හා භාවිතයන් කිහිපයක් ඉස්මතු කළේය.  කැනේඩියානු රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ පර්යේෂණ කළමණාකරු වන රොබට් ජේම්ස් ටැල්බට් විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ මාතෘකා පර්යේෂණ සහතික කිරීම සඳහා කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම විසින් අනුගමනය කරනු ලබන විවිධ ක්‍රම පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීම හා සාකච්ඡාව ද ඒ හා සමානව තීක්ෂණ බුද්ධියකින් යුක්ත විය.  ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ඇති වූ සාකච්ඡාව මගින් ද ඉදිරිපත් කරන්නන් දෙදෙනාම සමග තව දුරටත් සම්බන්ධ වීමට සාමාජකයන්ට අවස්ථාව නිර්මාණය විය.