මහජනතාවට ද්වි-භාෂා සේවාවන් ලබා දීම සඳහා අධිකරණ පද්ධතියේ ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම

භාෂා සැලසුම් පහසුකම් වැඩසටහන සඳහා  නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අධිකරණ තුනක් එක්වෙයි.

ඕනෑම ජාතික අධිකරණ පද්ධතියක සඵලතාවය  සඳහා  මහජනතාවට තමන් අභිමත භාෂාවකින් නෛතික සේවාවන් ලබගත හැකබව සහතික කිරීම අත්‍යවශ්‍යවේ.  භාෂා සැලසුම් ක්‍රියාවලියේ දී  අධිකරණ පද්ධතියේ  සහභාගීත්වය  සහතික කිරීම රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශයට තීරණාත්මක  වූයේ එබැවිනි.  මෑතක දී පවත්වනු ලැබූ භාෂා සැලසුම් පහසුකම් වැඩමුළුවකට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හැටන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, හැටන් දිස්ත්‍රික් උසාවිය හා නුවරඑළිය කම්කරු විනිශ්චය සභාව යන අධිකරණ තුනක් සහභාගීවීම ඉතාමත්  දිරිගන්වන කරුණක් විය.  තව ද කොත්මලේ, වලපනේ සහ හඟුරන්කෙත යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් ද නියෝජිතයන් සම්බන්ධ වූහ.  මෙම ආයතන හය  2021 පළමු කාර්තුවේ දී එම භාෂා සැලසුම් පහසුකම් වැඩසටහනට ම සහභාගී වූ උප ජාතික ආයතන 68 සමග ද සම්බන්ධ වේ.

සිංහල හා දෙමළ යන රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙන් ම මහජන සේවාවන් ලබා දීම පිණිස ප්‍රධාන රජයේ ආයතනවල ධාරිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය  ඉදිරියටත් ජාතික භාෂා අංශයට ලබා දෙනු ඇත. ජාතික හා පළාත් මට්ටමෙන් රාජ්‍ය සේවා ආයතනවල භාෂා සැලසුම් හැකියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ උපායමාර්ගික රාමුවේ අනිවාර්ය අංගයකි.