භාෂාවන් හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර මගින් ජාතික භාෂා අරමුදලේ  ප්‍රතිලාභීන් සඳහා සම්බන්ධීකරණ සහ ජාලකරණ සැසියක් සංවිධානය කරනු ලබයි.

2022 මාර්තු 31 වන දින, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව අදියර හා ගිවිසුම්ගත ප්‍රදානලාභීන් වෙනුවෙන් ජාතික භාෂා අරමුදලින් ජාලකරණ සහ සම්බන්ධීකරණ සැසියක් පවත්වන ලදී. ජාතික භාෂා අරමුදල සඳහා වූ දෙවන ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් යෝජනා 57කට වඩා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වෙත ලැබී ඇත. මෙම ජාලකරණ රැස්වීමට සහභාගී වූ අරමුදල් ලබන්නන් වූයේ විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය (CPA), සමානාත්මතාවය හා සාධාණත්වය සඳහා මධ්‍යස්ථානය(CEJ, මොරවක කෝරළේ කිරි නිෂ්පාදන සමාජය(MILKCOOP) සහ සංවර්ධන පර්යේෂණ හා මැදිහත්වීම් මධ්‍යස්ථානය (CDRI) වේ. දෙවන අදියර යටතේ තෝරාගත් අරමුදල් ලබන්නෙකු වූ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා සහභාගී වීමට නොහැකි විය. ජාලකරණ සැසියට කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ (CHC) නියෝජිතයින් සහ අමාත්‍යාංශයේ හවුල්කාර ආයතන වන රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL), රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව (OLC) සහ ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා  පුහුණු ආයතනය (NILET) ද සහභාගී විය.

විජයිලච්චමී මහත්මිය (අතිරේක ලේකම් – අමාත්‍යාංශය) විසින් සිය ආරම්භක අදහස් දැක්වීමේදී රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යයේ දී ඊට මහජන සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන මගින් ඉටු කරන වැදගත් කාර්යභාරය බෙහෙවින් අගය කරන ලදි. ජාතික භාෂා අරමුදලේ දෙවන අදියරේ පාර්ශවකරුවන් වෙත ඇය, තමාගේ ක්ෂේත්‍ර චාරිකා මගින් භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ දෙවන භාෂා ඉගෙනීම පිළිබඳ බිම් මට්ටමේ ප්‍රජාවන්ගේ අධ්‍යාපනය සහ සම්බන්ධ වීම, ජාතික ඒකාබද්ධතාවයට සහ ප්‍රතිසන්ධානයට ධනාත්මක ලෙස බලපෑ ආකාරය පිළිබඳ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගත්තාය. කැනඩාවේ ද්විභාෂා ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී සිවිල් සමාජ සංවිධානවල පර්යේෂණ, උපදේශන සහ නියැලීමේ ප්‍රයත්නයන් කෙතරම් තීරණාත්මක වී ඇත්ද යන්න ඩැනියෙල් ජොලි (උපදේශක-සංවර්ධන සහ සංවර්ධන සහයෝගිතා ප්‍රධානී, කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය) සඳහන් කළේය. ඩොන් බ්‍රවුනෙල් මහතා (ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය) ජාතික භාෂා අරමුදල ශක්තිමත් කළ කැනේඩියානු රජයේ දායකත්වය පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින්, අරමුදල් ලබන්නන්ගේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්වල සාර්ථකත්වය ඉත සිතින් ප්‍රාර්ථනා කළේය.

එම්. තිරුනාවුකරසු (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය) විසින් ජාතික භාෂා අරමුදලේ ප්‍රධාන අරමුණු ගෙනහැර දැක්වීය. මොහොමඩ් නියාස් මහතා (භාෂා ප්‍රතිපත්ති විශේෂඥ, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය) විසින් ජාතික භාෂා අරමුදලේ ප්‍රදානලාභීන් විසින් පහසුකම් සලසන ලද, තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවල භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ/හෝ ද්විතීයික භාෂා ඉගැන්වීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට අදාළ ව්‍යාපෘති යෝජනා පිළිබඳ අදහස් බෙදාහදා ගන්නා ලදී. යෝජිත ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ අදහස් හා යෝජනා අරමුදල් ලබන්නන් සමඟ බෙදා ගැනීමට හවුල්කාර ආයතනවල නියෝජිතයින්ට සෑම ඉදිරිපත් කිරීමකින්ම පසුව පැවැත් වූ ප්‍රශ්නෝත්තර සැසිවාරය තුළ ඉඩ සලසන ලදි.

හවුල්කාර ආයතන, සැසියට කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙහි අදාළ සම්බන්ධතා ස්ථාන වන සෙසු ආධාරකරුවන් හමුවීමට සහ ජාලගත වීමට ඇති අවස්ථාව ජාතික භාෂා අරමුදල ප්‍රදානය කරන්නන් විසින් අගය කරන ලදි. භාෂා හරහා සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහා කැපවී සිටින ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ඉටු කරන කාර්යභාරය සඳහා භාෂා අයිතිවාසිකම් ගොඩනැගීමට සහ භාෂා ඉගෙනීම පෝෂණය කිරීමට කටයුතු කරන පාර්ශ්ව අතර සහජීවනය ගොඩනඟන එවැනි ජාලකරණ සැසිවල පහසුකම් සැලසීම ඉතා වැදගත් වේ.