දෙවන භාෂා අධ්‍යාපනය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී නායකත්වය සහ කළමනාකරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) මගින් ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය (NILET) සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී නායකත්වය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරයි.

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය සඳහා දෙවන භාෂා අධ්‍යාපනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී නායකත්වය සහ කළමනාකරණ සන්දර්භය පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවක් ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනයේ විශේෂ ඉල්ලීමකට අනුව පෙබරවාරි 21 සහ 22 යන දෙදින තුළ සංවිධානය කර ලදි.  ජයම්පති බණ්ඩාර හීන්කෙන්ද මහතා (සභාපති- NILET) සහ ආචාර්ය ප්‍රසාද් හේරත් (අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් NILET) යන දෙදෙනාම සිය ආරම්භක අදහස් දැක්වීමේදී සඳහන් කළ පරිදි, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී භාෂා පුහුණුව රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත් අංගයකි. සැසිවාරයේ ප්‍රධාන සම්පත් දායකයා වන ආචාර්ය කුෂානි ද සිල්වා (එක්සත් රාජධානිය – ආචාර්ය උපාධිය) විසින් පවත්වන ලද හඳුන්වාදීමේ සැසියෙන් අනතුරුව ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතා හා කාන්තා සවිබලගැන්වීම නවමුකාරක, සාමා රාජකරුණා මහත්මිය විසින් (ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතා විශේෂඥ -NLEAP) විසින් භාෂා ඉගැන්වීම සහ පුහුණුව හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතා හා කාන්තා සවිබලගැන්වීම ඒකාබද්ධ කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරන ලදි.

පළමු දිනයේ අන්තර් ක්‍රියාකාරී වැඩමුළු සැසි, නායකත්වයේ වෙනස්වීම්, අව්‍යාජ නායකත්ව කුසලතා, සහ සුහුරු ලෙස වැඩ කිරීම සඳහා අව්‍යාජ නායකත්ව කුසලතා භාවිතය වෙනුවෙන්  උපදෙස්, අවස්ථා මත පදනම් වූ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් සහිත භාෂා අධ්‍යාපනයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී මූලික කළමනාකරණ උපාය මාර්ග ආදියෙන් ද දෙවන දිනයේ බහු විනය අධ්‍යාපනයේ ඥානාන්විත චින්තනය, අවදානම් අවම කිරීම සඳහා මානව දෝෂ මඟහරවා ගැනීම අධ්‍යාපනයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් උපායමාර්ගික කළමනාකරණය සඳහා ඵලදායී සන්නිවේදන උපාය මාර්ග ඇතුළත් ව ඉදිරිපත් කිරීම් ආදියෙන් ද සමන්විත විය. අවස්ථා පදනම් වූ කණ්ඩායම් සැසි තුළින් සහභාගිවන්නන්ට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට අදාළ විෂය පථයට අනුව යන  සත්‍ය සිද්ධි අධ්‍යයන අවස්ථාවලට තම ඉගෙනීම් අනුවර්තනය කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන ලදි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත සපයනු ලබන තාක්ෂණික සහායෙහි  කාර්යභාරයක් වනුයේ මෙවැනි ධාරිතා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කිරීමට හවුල්කාර ආයතනවලට සහාය වීමයි.