“මම මගේ මවුබසට ආදරය කරමි. එමෙන්ම අනෙක් භාෂාවන්ට ද ගෞරව කරමි..”

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව විසින් රාජ්‍ය භාෂා සතිය සැමරීම සඳහා පවත්වනු ලැබූ සමස්ත ලංකා රචනා තරගයේ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය වාර්ෂිකව ජූලි 01 සිට 05 දක්වා යෙදෙන රාජ්‍ය භාෂා සතිය නිමිත්තෙන් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) සමඟ එක්ව රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව (OLC) විසින් පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් රචනා තරගයේ...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථක කතා : සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය | දෙවන භාෂා ඉගෙනුම තුලින් ජීවිතයට නව ජීවයක් ලබා දෙමින් ප්‍රජාවන් නගා සිටුවීම

සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානයේ දෙවන භාෂා ඉගෙනුම් වැඩසටහන මගින් උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිනියගේ වෘත්තිය ආරක්ෂා වේ තරුණ ගැහැණු ළමයෙක් වූ වයස අවුරුදු 27 ක් වන සචිනි අමන්දා ඇයගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසුව රජයේ රැකියාවක් කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටියාය.  අවස්ථා කිහිපයක ප්‍රයත්නයකින් පසුව ගාල්ල යක්කලමුල්ලේ, කොට්ටාව උප තැපැල් කාර්යාලයේ සීමාවාසික...

View

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේහිලා රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාවේ කාර්යභාරය

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් සහාය දක්වන රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමේ නවක සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා සමාරම්භක සැසියක් පවත්වයි. 1991 අංක 18 දරණ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභා පනත මගින් රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම පිහිටුවනු ලදී.  ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ IVවන පරිච්ඡේදයේ අඩංගු භාෂා අයිතීන්ට අදාල විධිවිධාන නියාමනය හා අධීක්ෂණය...

View