ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදීභාවය සහිත රාජ්‍ය සේවයක් ගොඩ නැංවීම උදෙසා

ජාතික භාෂා සාමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් රාජ්‍ය අංශයේ සේවාවන් සහ සන්නිවේදනය කිරීම සදහා සම්පාදනය කරනු ලබන පුහුණු අත්පොත් දෙකක් සමාලෝචනය කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන්ගේ රැස්වීම් සඳහා සත්කාරක දායකත්වය ලබා දෙයි

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින්  එහි හවුල්කාර ආයතන එනම් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම, රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික භාෂා අධ්‍යයන පුහුණු ආයතනය යන හවුල්කාර ආයතන වෙත, පුහුණු සහ පහසුකම් කෙටුම්පත් අත්පොත් දෙකක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 2022 සැප්තැම්බර් 15 වැනි දින පාර්ශවකරුවන්ගේ උපදේශනයක් සංවිධානය කරන ලදී:  ‘භාෂා නොවන/ වාචික නොවන සන්නිවේදන පහසුකම් සැපයීමේ අත්පොත  සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය, කාන්තා සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් සමග පවතින සබඳතාවය යන මාතෘකා යටතේ මෙම අත්පොත් ද්වීත්වය සම්පාදනය කර ඇත. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපතිය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රමවත්ව සහ සක්‍රියව කරගෙන යාම සදහා මෙම අත්පොත් මහගු අත්වැලක්  වනු ඇත.

එම්. තිරුනවුකරසු මහතා (NLEAP නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ) ඔහුගේ පිළිගැනීමේ කතාවේ දී ජාතික භාෂා අංශය සහ එහි හවුල්කාර ආයතනවලට ජාතික භාෂා සාමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් ලබා දෙනු ලබන තාක්ෂණික සහාය  යටතේ සම්පාදිත මෙම අත්පොත් මගින් මේකී ආයතනවල පුහුණු වැඩසටහන් වලදී මෙන්ම  අනිකුත් එදිනෙද සන්නිවේදන කටයුතු පලදායි අයුරින් කරගෙනයාම සදහා මෙම අවාචික සන්නිවේදන බාධා මැඩලීම  සහ  ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවයයට සංවේදී සහ විවිධාංගීකරණ ඇතුලත් උපායමාර්ග සංවර්ධනය සදහා මහගු පිටිවහලක් වන බව පවසා සිටියේය.

මෙම සැසියේ අරමුණ සහ ඉලක්ක ගෙන හැර දැක්වීමේ දී, වීනා වර්මා මහත්මිය (NLEAP කැනඩාව-පාදක ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ හා මානව හිමිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා පාලන උපදේශිකා), මෙම අත්පොත් වල අන්තර්ගතය, ව්‍යාපෘතිය හා අදාල විෂය මුලික කරුණු හා වෙසෙසින්ම බැදී පවතින බැවින් මෙම උපදේශක සැසියේදී හැකිතරම් මෙම අත්පොත් සම්බන්ධයෙන් දරන අදහස් සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටියාය. අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ආර්.විජයලඩ්චමි මහත්මිය සඳහන් කළ පරිදි, භාෂා සැලසුම් පුහුණුවල දී සහ නව රාජ්‍ය සේවකයන් බඳවා ගැනීමේ දී මෙම අත්පොත් භාවිතා කිරීම, භාෂාමය නොවන සහ වාචික නොවන සන්නිවේදන බාධක පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට සහ රාජ්‍ය සේවා ආයතතනවලින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදීබව ඇතුලත් සේවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උපකාර වනු ඇත.  එසේම මෙම අත්පොත් මගින් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවර්තක පුහුණු කරුවන් සහ ඉගැන්වීමේ විෂයමාලා අංග වන  ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම, විවිධත්වය, ඇතුලත් කිරීම මෙන්ම අන්තර් සංස්කෘතික සන්නිවේදනය යන අංග ඇතුලත් කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා අධ්‍යයන හා පුහුණු ආයතනයේ දෙවන භාෂා ගුරුවරුන් ද බෙහෙවින් බල  ගන්වනු ඇත.

මල්රාජි වන්නිආරච්චි මහත්මිය (NLEAP ධාරිතා සංවර්ධන හා පාලන විශේෂඥ) විසින් ‘භාෂාමය නොවන/වාචික නොවන සන්නිවේදනය තක්සේරු කිරීම’ ඉදිරිපත් කරන ලදී.  අන්තර් සංස්කෘතික ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය සහ කැනේඩියානු විදේශ සේවා ආයතනයේ සහයෝගීතාවයෙන් සංවර්ධනය කරන ලද මෙම අත්පොත සැලසුම් කර ඇත්තේ පුහුණුකරුවන්ට ඉහළ සහභාගීත්ව, මුහුණට- මුහුණ, ඉගෙනුම් අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා භාවිතා කිරීමට හැකි රාමුවක් ලබා දීම සඳහා ය.

විශේෂඥ සාමා රාජකරුණා මහත්මිය (NLEAP පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතා දේශීය) විසින් සේවා ක්ෂේත්‍රයන් හි ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම ඇතුලත් කිරීම සඳහා භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් සඳහා සම්පතක් ලෙස ‘ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් සඳහා පුහුණු අත්පොත; ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය, කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් සමග සබඳතාවය’ හඳුන්වා දෙන ලදී. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවයට අදාල සංකල්ප පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අවබෝධය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මෙන්ම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය, කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතීන් අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා දීම සඳහා  අත්පොත සැලසුම් කර ඇත.

සෑම ඉදිරිපත් කිරීමකින්ම පසුව කණ්ඩායම් සාකච්ඡා පවත්වන ලද අතර එක් එක් හවුල්කාර ආයතනයෙන් ලද. ප්‍රතිචාර සහ අදහස් දැක්වීම් යහපත් දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇත. මෙම ලබාගත් අදහස් සමායෝජනයෙන් අනතුරුව මෙම අත්පොත් භාවිතා කරමින් ඉදිරියේදී ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වනු ලබන පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ තෙදින වැඩමුළුවක් සදහා මෙම හවුල්කාර ආයතනවල ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් සහභාගී වේ.

 

 

Spread the love