ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීමේ කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් සමාරම්භක ජාලකරන රැස්වීමකට නායකත්වය ලබා දෙයි

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදී ද්විභාෂා රාජ්‍ය සේවාවන් ලබා දීම සහතික කිරීමේ සන්ධිස්ථානයක්

සිය හවුල්කාර ආයතනවල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම සඳහා කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් (GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින්) වෙනුවෙන්  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන  ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) පැවැත්වූ පළමු ජාලකරණ රැස්වීම සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් විය. රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමග එක්ව සංවිධානය කරන ලද මෙම රැස්වීම සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින ජාතික භාෂා අංශයේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පැවැත්විණි. ජාතික භාෂා අංශයේ හවුල්කාරුවන් වන, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම, රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික භාෂා අධ්‍යයන හා පුහුණු ආයතනය නියොජිත GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් මෙම සැසියට සහභාගී වූහ.

එම්. තිරුනවුකරසු මහතා (NLEAP නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ) සහභාගීවන්නන් සාදරයෙන් පිළිගනිමින් භාෂා අයිතීන් තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට තම ආයතනවලට උපකාර කිරීමෙන් සැමට සාධාරණ පරිසරයක් ඇතිකිරීමට GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් විසින් ඉටුකරන ලබන වැදගත් කාර්ය භාරය අවධාරණය කළේය.

වීනා වර්මා මහත්මිය (NLEAP – කැනඩාව-පාදක ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ හා මානව හිමිකම්, ස්ත්‍රී  පුරුෂ සමාජභාවය හා පාලන උපදේශිකා) ජාලකරණ සැසියේ අරමුණු හා ඉලක්ක පැහැදිලි කරමින්, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග රාමුව තුළ GEWE ප්‍රවර්ධනය ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශ කණ්ඩායමට සුබ පැතුවාය. රාජ්‍ය ආයතන විසින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී, ද්විභාෂා සේවා සැපයීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට උපකාර කිරීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස ඇය එය පැසසුමට ලක් කළාය. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී භාෂා අයිතීන් තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහතික කිරීමේ දී GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් විසින් ඉටු කරනු ලබන වැදගත් කාර්ය භාරය ඇය නැවතත් අවධාරණය කළාය.

සාමා රාජකරුණා මහත්මිය (දේශීය ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතා විශේෂඥ, NLEAP) විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද OLP ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග රාමුවේ ඇතුළත් GEWE සංරචක පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විශ්ලේෂණය GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින්ගේ භූමිකාවන් සඳහා සන්දර්භයක් ලබා දුන්නාය. භාෂා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා GEWE ඇතුළත් කිරීම සහතික කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ භූමිකාවන් සහ වගකීම් ද ඇය පැහැදිලි කළාය. ඉතිරි ව්‍යාපෘති කාලසීමාව සඳහා සැලසුම්ගත GEWE ක්‍රියාකාරකම් ඉදිරිපත් කිරීම, GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින්  සඳහා මීළඟ පියවර මොනවාද යන්න පිළිබඳව හවුල්කාර ආයතන අතර විවෘත සාකච්ඡාවකට තුඩු දුන්නේය. භාෂා අයිතීන් තුළ GEWE ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී අපේක්ෂා කරන අභියෝග සාකච්ඡා කිරීමට එය සංසදයක් සැපයීය.

 තම ආයතන තුල  ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම ප්‍රධාන ධාරාවට ගෙන ඒම කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම දෙනාගේම වගකීමක්. GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින්ට පැවරී ඇත්තේ ඔවුන්ගේ ආයතන තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කැප වී සිටින ආයතනික සංස්කෘතියක් මෙහෙයවීම යි.  ඔවුන්ගේ සගයන්ට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීම  ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැදගත්කම හඳුනා ගැනීමට උපකාර කිරීම හා  ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ ඒ ආශ්‍රිත ගැටළු භාෂා අයිතීන්ට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින්ගේ  වගකීම්වල වැදගත් කොටසක් -වේ.  භාෂා අංශය සහ එහි හවුල්කාර ආයතන වරින් වර පුහුණුවීම් සහ ජාලකරණ රැස්වීම් සංවිධානය කිරීමෙන් මෙම වගකීම් ඉටු කිරීමට GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින්ට සහාය ලබා දෙනු ඇත. වරින් වර එවැනි රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම  හවුල්කාර ආයතන අතර අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට සහ සම්බන්ධීකරණය වැඩි දියුණු කිරීමට සංසදයක් නිර්මාණය කරනු නොඅනුමානය. එබඳු සහයෝගීතාවයක් දිරිමත් කිරීම සහ උත්තේජනය කිරීම භාශා ක්ෂේත්‍රයට NLEAP විසින් සපයනු ලබන තාක්ෂණික සහායෙහි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයකි.

Spread the love