ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම (GEWE) සඳහා GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් විශ්ලේෂණය+ (GBA Plus) පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දෙයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP), රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ජාතික භාෂා අංශයේ  (NLD) සහයෝගය ඇතිව භාෂා අංශයේ GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය...

View

භාෂා අයිතීන් තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම (GEWE) ප්‍රවර්ධනය කිරීම

භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවන ජාලකරණ රැස්වීම රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) සමඟ එක්ව භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් දෙවන ජාලකරණ රැස්වීම ආරම්භ කරන ලදී. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ GEWE විශේෂඥ...

View

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ( NLEAP) අවසන් මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම සඳහා කැනඩා සහ ශ්‍රී ලංකා රජයන් සම සත්කාරකත්වය දරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහයෝගීතාවයන් ඇති කිරීම. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුව( NLEAP)  අවසන් වරට රැස්වූයේ භාෂා අංශයේ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් සහ ප්‍රතිපත්තිමය බලපෑම් කරන්නන් එක් කරමිනි. ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීමේ සම මුලසුන ශ්‍රී ලංකා සහ කැනඩා රජයන් පිළිවෙලින් නියෝජනය කරමින්...

View

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින්, තම හවුල්කාර ආයතනවල සහයෝගීත්වයද සමඟින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග රාමුව තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව හා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ තම සංවිධානයේ මධ්‍ය...

View

රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමට එක්ව කටයුතු කිරීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)  විසින් රාජ්‍ය අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවර්තකයන් සඳහා භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තන කලමනාකරණ සැලසුම් කෙටුම්පත (TIMP) පිළිබඳ වැඩමුළුව පවත්වයි. රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, NLEAP හි සහාය ඇතිව, භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තන කලමනාකරණ සැලසුම් (TIMP) කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවර්තකයන් සඳහා වැඩමුළුවක් පවත්වන...

View

රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම

පරිවර්තනය පිළිබඳ උපදේශක කමිටුවේ රැස්වීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) නායකත්වය ලබා දෙයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ (NLEAP)  සහාය ඇතිව රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL) විසින් භාෂා පරිවර්තනය පිළිබඳ උපදේශක කමිටුවක් (ACT) කැඳවන ලදී. ACT යනු රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවාවලට අදාළ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ අධීක්‍ෂණය කිරීම...

View

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීමේ කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් සමාරම්භක ජාලකරන රැස්වීමකට නායකත්වය ලබා දෙයි

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදී ද්විභාෂා රාජ්‍ය සේවාවන් ලබා දීම සහතික කිරීමේ සන්ධිස්ථානයක් සිය හවුල්කාර ආයතනවල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම සඳහා කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් (GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින්) වෙනුවෙන්  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන  ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) පැවැත්වූ පළමු ජාලකරණ රැස්වීම සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් විය. රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත්...

View

ජාතික භාෂා භාරකරුවන් සිය ප්‍රගති සමාලෝචනය සහ අනාගත සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා රැස්වේ.

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  (NLEAP) වාර්ෂික වැඩ සැලසුම් කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන්ගේ වැඩමුළුව පවත්වයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  (NLEAP) විසින් සංවිධානය කරන ලද වාර්ෂික වැඩ සැලසුම් වැඩමුළුවක් භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ රැකවල්කරුවන් හා  භාරකරුවන් වන රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය, රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන්...

View

භාෂාවන් හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර මගින් ජාතික භාෂා අරමුදලේ  ප්‍රතිලාභීන් සඳහා සම්බන්ධීකරණ සහ ජාලකරණ සැසියක් සංවිධානය කරනු ලබයි. 2022 මාර්තු 31 වන දින, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව අදියර හා ගිවිසුම්ගත ප්‍රදානලාභීන් වෙනුවෙන් ජාතික...

View

සංඥා භාෂාවන්: සම සහභාගීත්වය හා ප්‍රවේශය සඳහා අභියෝග හා දුෂ්කරතා

ජාත්‍යන්තර සංඥා භාෂා දිනය සැමරීම සඳහා පවත්වනු ලබන අන්තර්ජාලීය සම්මන්ත්‍රණය සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය සහාය දක්වයි. සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 23 වැනිදා ගෝලීය වශයෙන්, සංඥා භාෂා පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය සමරයි.   කොවිඩ් -19 සීමා මධ්‍යයේ, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම හා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනය, කැළණිය...

View