භාෂාවන් හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර මගින් ජාතික භාෂා අරමුදලේ  ප්‍රතිලාභීන් සඳහා සම්බන්ධීකරණ සහ ජාලකරණ සැසියක් සංවිධානය කරනු ලබයි. 2022 මාර්තු 31 වන දින, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව අදියර හා ගිවිසුම්ගත ප්‍රදානලාභීන් වෙනුවෙන් ජාතික...

Read More >

සංඥා භාෂාවන්: සම සහභාගීත්වය හා ප්‍රවේශය සඳහා අභියෝග හා දුෂ්කරතා

ජාත්‍යන්තර සංඥා භාෂා දිනය සැමරීම සඳහා පවත්වනු ලබන අන්තර්ජාලීය සම්මන්ත්‍රණය සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය සහාය දක්වයි. සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 23 වැනිදා ගෝලීය වශයෙන්, සංඥා භාෂා පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය සමරයි.   කොවිඩ් -19 සීමා මධ්‍යයේ, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම හා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනය, කැළණිය...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL) විසින් දමිළ/ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තකයින් සඳහා පස්දින පුහුණුවක් පවත්වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ භාෂා පරිවර්තන සේවාවන් සවිගැන්වීම උදෙසා සහය ලබාදීම, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) වෙතින්.   රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL) සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) එක්ව, භාෂා පරිවර්තන (දමිළ/ඉංග්‍රීසි) පිළිබඳ පස්-දින වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.  යාපනය සහ මඩකලපුව ඇතුළු දිවයිනේ සෑම පළාතකින්ම මීට සහභාගි වූ රජයේ භාෂා පරිවර්තකයින්...

Read More >