දෙවන භාෂා අධ්‍යාපනය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී නායකත්වය සහ කළමනාකරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) මගින් ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය (NILET) සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී නායකත්වය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය සඳහා දෙවන භාෂා අධ්‍යාපනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින්...

Read More >

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී පරිවර්තක පරම්පරාවක් ගොඩනැගීම

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන අංශය වෙත ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙවර චාරිකාව   ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කණ්ඩායම වීනා වර්මා මෙනවිය (ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ/මානව හිමිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ පාලන උපදේශක – ඇලිනියා) සහ හිලරි ලිමොයින් (භාෂා ප්‍රතිපත්ති උපදේශක / NLEAP විශේෂ උපදේශක/භාෂා ප්‍රතිපත්ති සහ ජාත්‍යන්තර සබඳතා නිල...

Read More >

භාෂා අයිතීන් හා භාෂා ඉගෙනුම ප්‍රවර්ධනය මගින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය අතර ඇති බාධක හා අසමානතා බිඳ දැමීම

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මූල ප්‍රවාහයේ යෙදවීම 2022 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අභියස දී, ‘භාෂා අංශයේ’ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකත්වය ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ විශේෂඥ, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, මානව අයිතිවාසිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා පාලන උපදේශකා වීනා වර්මා මහත්මිය හා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන...

Read More >

“පරිවර්තනයේ දී ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය: පරිවර්තනයේ දී කාන්තාවාදී න්‍යාය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ දේශපාලනය”

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් භාෂා අයිතීන් තුල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ  සමාරම්භක මාර්ගගත වැඩමුළුවක් දියත් කරයි. භාෂා අයිතීන් තුල ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ විශ්ව විද්‍යාල විද්වතුන් සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් දියත් කළ අතර...

Read More >

භාෂා අයිතීන්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ මූලික පර්යේෂණ

ශ්‍රී ලංකා නෛතික හා ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවට සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු කරන මානව හිමිකම් අධ්‍යයන ආයතනයේ (CSHR) පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)  සහයෝගය දක්වයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් සහාය සලසනු ලබන මානව හිමිකම් අධ්‍යයන ආයතනය, භාෂා අයිතීන්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ...

Read More >

භාෂා අයිතිවාසිකම් තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම (GEWE) දිරිගැන්විය හැකි මාර්ග විමසා බැලීම

ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම (GEWE) පිළිබඳ වැඩමුළුවක් NLEAP විසින් පවත්වන ලදී. NLEAP විසින් ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ වැඩමුළුවක් මෑතක දී පවත්වන ලදී.  මෙම වැඩමුළුවෙහි අරමුණ දෙයාකාර...

Read More >

ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පවත්වන ලද වැඩමුළුව

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තු (DOL) කාර්ය මණ්ඩලය උදෙසා මෑතකදී ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී.  2021 මාර්තු 29 වැනි දින මැන්ඩරීනා හෝටලයේ දී පවත්වන ලද මෙම වැඩමුළුවෙහි අරමුණ වූයේ, භාෂා අයිතිවාසිකම් තුළ ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව සහ කාන්තාවන්...

Read More >

කාන්තා අයිතීන් උදෙසා භාෂා අයිතිවාසිකම්

භාෂා අයිතිවාසිකම්, කාන්තා අයිතීන් වෙත බලපාන අයුරු පිළිබඳ සංවාදයක් භාෂා අයිතිය, සියලු කාන්තාවන්ගේ සහ පිරිමින්ගේ මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙසට ශ්‍රී ලංකාව පිළිගනු ලබන මුත්, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් සහ පිරිමින් ඔවුන්ගේ භාෂා අයිතීන් සාක්ෂාත් කරගැනීමේදී ලබන අත්දැකීම් විවිධාකාර ද?    ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සනිටුහන් කරමින් 2021...

Read More >