දෙවන භාෂා අධ්‍යාපනය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී නායකත්වය සහ කළමනාකරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) මගින් ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය (NILET) සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී නායකත්වය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනය සඳහා දෙවන භාෂා අධ්‍යාපනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින්...

Read More >

ව්‍යාපෘති භාරදීමේදී අධීක්‍ෂණය සහ ඇගයීමේ ප්‍රතිලාභ ගවේෂණය කිරීම

අධීක්ෂණය, ඇගයීම සහ සාමාන්‍ය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික භාෂා අරමුදල පාර්ශවකරුවන්ගේ මාර්ගගත රැස්වීම සහ සාකච්ඡාව කැල්ගරි හි ඇලිනියා අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් විශේෂඥ ගයි ඉන්ස් විසින් මෙහෙයවන ලද අධීක්ෂණ ක්ෂේත්‍රවල ජාතික භාෂා අරමුදල (NLF) පළමු අදියරේ පාර්ශ්වකකරුවන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම සඳහා මාර්ගගත තොරතුරු සැසියක් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින්...

Read More >

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී පරිවර්තක පරම්පරාවක් ගොඩනැගීම

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන අංශය වෙත ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙවර චාරිකාව   ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කණ්ඩායම වීනා වර්මා මෙනවිය (ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ/මානව හිමිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ පාලන උපදේශක – ඇලිනියා) සහ හිලරි ලිමොයින් (භාෂා ප්‍රතිපත්ති උපදේශක / NLEAP විශේෂ උපදේශක/භාෂා ප්‍රතිපත්ති සහ ජාත්‍යන්තර සබඳතා නිල...

Read More >

NLF පාර්ශවකරුවන්ගේ හමුව | SLCDF | රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශක්තිමත් සිවිල් සමාජ ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කිරීම.

ජාතික භාෂා අරමුදල- පාර්ශවකරුවන්ගේ හමුව  – සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා  ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය (SLCDF)| ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ජාතික භාෂා අරමුදලෙහි පාර්ශවකරුවෙකු වන සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය විසින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘතිය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව වගකිව යුතු කණ්ඩායම හමුවීම සඳහා ප්‍රබෝධමත් සන්ධ්‍යාවක් සූදානම් කරන...

Read More >

භාෂා හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය පෝෂණය කිරීම

ජාතික භාෂා අරමුදලේ ප්‍රතිලාභි අරුතල් සංවිධානය විසින් පළාතේ භාෂා අයිතිවාසිකම් දැනුවත් කිරීම සහ භාෂා ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අද ඒමගින් කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව වාර්තා කරනු ලබයි. ‘භාෂාව හරිම වැදගත්.  අපගේ අදහස් එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ භාෂාව හරහා. ඒනිසාම ජාතික සංහිඳියාව ගොඩනැගීමට සහ විවිධත්වයට ගරු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ජාතික භාෂා...

Read More >

පුරවැසි දැනුවත්භාවය හා සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩි වගවීමක් හා විනිවිදභාවය ගොඩ නැංවීම පිණිස හොඳම භාවිතයන්ගෙන් ඉගෙනීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් වාර්ෂික වාර්තාකරණය හා නාභි ලක්ෂ්‍යයන් සහ රාජ්‍ය භාෂා ශුරයන් පිළිබඳ තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම් සඳහා පහසුකම් සපයයි ජාතික භාෂා අංශය හා කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලය අතර තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම පිළිවෙලින් වාර්ෂික වාර්තාකරණය සහ නාභි ලක්ෂ්‍යයන් හා රාජ්‍ය භාෂා ශූරයන් පිළිබඳව තවත් සැසි දෙකක් පවත්වනු ලැබිණි. වාර්ෂික...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂාවලින් මහජන සේවාවන් ලබා දීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල ධාරිතාවය අඛණ්ඩව ගොඩනැගීම

ජාතික භාෂා අංශය විසින් දිවයින පුරා භාෂා සැලසුම් සමාලෝචන රැස්වීම් මාලාවක් පවත්වයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සත්කාරක දායකත්වය ඇතිව රාජ්‍ය ආයතන මගින්  සංවර්ධනය කරනු  ලැබූ භාෂා සැලසුම් සමාලෝචනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය භාෂා අංශය විසින්, 2022 වසරේ පළමු කාර්තුවේ දී දිවයින පුරා...

Read More >

භාෂාවන් හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර මගින් ජාතික භාෂා අරමුදලේ  ප්‍රතිලාභීන් සඳහා සම්බන්ධීකරණ සහ ජාලකරණ සැසියක් සංවිධානය කරනු ලබයි. 2022 මාර්තු 31 වන දින, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව අදියර හා ගිවිසුම්ගත ප්‍රදානලාභීන් වෙනුවෙන් ජාතික...

Read More >

මහජනතාවට ද්වි-භාෂා සේවාවන් ලබා දීම සඳහා අධිකරණ පද්ධතියේ ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම

භාෂා සැලසුම් පහසුකම් වැඩසටහන සඳහා  නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අධිකරණ තුනක් එක්වෙයි. ඕනෑම ජාතික අධිකරණ පද්ධතියක සඵලතාවය  සඳහා  මහජනතාවට තමන් අභිමත භාෂාවකින් නෛතික සේවාවන් ලබගත හැකබව සහතික කිරීම අත්‍යවශ්‍යවේ.  භාෂා සැලසුම් ක්‍රියාවලියේ දී  අධිකරණ පද්ධතියේ  සහභාගීත්වය  සහතික කිරීම රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශයට තීරණාත්මක  වූයේ එබැවිනි. ...

Read More >