ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථකත්වයට ඔප දක්වන උදාහරණ | ක්‍රිසාලිස් | භාෂාවට ඇති අයිතිය

සේවා සපයන්නන් විසින් ද්විභාෂා සේවාව සක්‍රිය කිරීම පිණිස ජාතික භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම ශ්‍රී ලාංකීය තේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ වුව ද, ශ්‍රී ලාංකීය තේ කර්මාන්තය එහි විදේශ විනිමය ජනනය කරනු ලබන ප්‍රධාන මාර්ගයක් වුව ද මෙම කර්මාන්තයේ කොඳු නාරැටිය බඳු වූ තේ වතු කම්කරුවා තවමත් දරිද්‍රතා මට්ටමෙන් පහළ ස්ථරයක...

Read More >

ව්‍යාපෘති භාරදීමේදී අධීක්‍ෂණය සහ ඇගයීමේ ප්‍රතිලාභ ගවේෂණය කිරීම

අධීක්ෂණය, ඇගයීම සහ සාමාන්‍ය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික භාෂා අරමුදල පාර්ශවකරුවන්ගේ මාර්ගගත රැස්වීම සහ සාකච්ඡාව කැල්ගරි හි ඇලිනියා අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් විශේෂඥ ගයි ඉන්ස් විසින් මෙහෙයවන ලද අධීක්ෂණ ක්ෂේත්‍රවල ජාතික භාෂා අරමුදල (NLF) පළමු අදියරේ පාර්ශ්වකකරුවන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම සඳහා මාර්ගගත තොරතුරු සැසියක් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින්...

Read More >

NLF පාර්ශවකරුවන්ගේ හමුව | SLCDF | රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශක්තිමත් සිවිල් සමාජ ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කිරීම.

ජාතික භාෂා අරමුදල- පාර්ශවකරුවන්ගේ හමුව  – සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා  ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය (SLCDF)| ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ජාතික භාෂා අරමුදලෙහි පාර්ශවකරුවෙකු වන සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය විසින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘතිය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව වගකිව යුතු කණ්ඩායම හමුවීම සඳහා ප්‍රබෝධමත් සන්ධ්‍යාවක් සූදානම් කරන...

Read More >

භාෂා හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය පෝෂණය කිරීම

ජාතික භාෂා අරමුදලේ ප්‍රතිලාභි අරුතල් සංවිධානය විසින් පළාතේ භාෂා අයිතිවාසිකම් දැනුවත් කිරීම සහ භාෂා ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අද ඒමගින් කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව වාර්තා කරනු ලබයි. ‘භාෂාව හරිම වැදගත්.  අපගේ අදහස් එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ භාෂාව හරහා. ඒනිසාම ජාතික සංහිඳියාව ගොඩනැගීමට සහ විවිධත්වයට ගරු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ජාතික භාෂා...

Read More >

භාෂාවන් හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර මගින් ජාතික භාෂා අරමුදලේ  ප්‍රතිලාභීන් සඳහා සම්බන්ධීකරණ සහ ජාලකරණ සැසියක් සංවිධානය කරනු ලබයි. 2022 මාර්තු 31 වන දින, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව අදියර හා ගිවිසුම්ගත ප්‍රදානලාභීන් වෙනුවෙන් ජාතික...

Read More >

පළාත් පාලන ආයතන විසින් රාජ්‍ය භාෂාවෙන් සේවා සැපයීම තුළින් ඇතුළත් ප්‍රාදේශීය ආර්ථික සංවර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීම

පාලන නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය (CGI) මගින් දේශීය ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබයි. (LIvLED) ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් (MSMEs) ජාතික ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය වන අතර, ඒය ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 52% කට වැඩි ප්‍රමාණයකට සහ එහි මුළු සේවා නියුක්තියෙන් 45% කට වඩා දායක වේ. මෙම කුඩා හා...

Read More >

NLF | වැවිලි ග්‍රාමීය අධ්‍යාපන හා සංවර්ධන සංවිධානය PREDO| භාෂා අයිතීන් ප්‍රවර්ධනය

ජාතික භාෂා ප්‍රතිපත්තිය වැවිලි ප්‍රජාවට ප්‍රතිලාභ ඇති කිරීමට ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. නුවර එළියට සිදු කරන ලද ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවේ දී අපගේ ජාතික භාෂා අරමුදලේ එක් හවුල්කරුවකු වන වැවිලි ග්‍රාමීය අධ්‍යාපන හා සංවර්ධන සංවිධානය(ප්‍රෙඩෝ)  වෙත පිවිසීමට වරප්‍රසාද හිමිවිය.  වැවිලි ග්‍රාමීය අධ්‍යාපන හා සංවර්ධන සංවිධානය නුවර එළිය, අඹගමුව හා දඹුල්ල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල...

Read More >

NLF සාර්ථක කථා | SLCFD | රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය උපකාරයෙන් සංඥා භාෂාවේ බාධක බිඳ දැමීම

ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කාර ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනයේ (SLCFD) ආරම්භක ක්‍රියාකාරකම ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කාර ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනයේ කාර්යයන් සැබැවින්ම ආශ්වාදයේ උල්පතකි. හවුල්කාරිත්වය ආරම්භයේ සිට ජාතික භාෂා අරමුදල් කණ්ඩායමට සංවේදනය වූයේ ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනය විසින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට ප්‍රවේශ වූ සුවිශේෂී ආකාරය...

Read More >

සංඥා භාෂාවන්: සම සහභාගීත්වය හා ප්‍රවේශය සඳහා අභියෝග හා දුෂ්කරතා

ජාත්‍යන්තර සංඥා භාෂා දිනය සැමරීම සඳහා පවත්වනු ලබන අන්තර්ජාලීය සම්මන්ත්‍රණය සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවෘද්ධි ව්‍යාපෘතිය සහාය දක්වයි. සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 23 වැනිදා ගෝලීය වශයෙන්, සංඥා භාෂා පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය සමරයි.   කොවිඩ් -19 සීමා මධ්‍යයේ, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසම හා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනය, කැළණිය...

Read More >