ජාතික භාෂා අරමුදලේ සාර්ථකත්වයට ඔප දක්වන උදාහරණ | ක්‍රිසාලිස් | භාෂාවට ඇති අයිතිය

සේවා සපයන්නන් විසින් ද්විභාෂා සේවාව සක්‍රිය කිරීම පිණිස ජාතික භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම ශ්‍රී ලාංකීය තේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ වුව ද, ශ්‍රී ලාංකීය තේ කර්මාන්තය එහි විදේශ විනිමය ජනනය කරනු ලබන ප්‍රධාන මාර්ගයක් වුව ද මෙම කර්මාන්තයේ කොඳු නාරැටිය බඳු වූ තේ වතු කම්කරුවා තවමත් දරිද්‍රතා මට්ටමෙන් පහළ ස්ථරයක...

Read More >

NLF පාර්ශවකරුවන්ගේ හමුව | SLCDF | රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශක්තිමත් සිවිල් සමාජ ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කිරීම.

ජාතික භාෂා අරමුදල- පාර්ශවකරුවන්ගේ හමුව  – සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා  ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය (SLCDF)| ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ජාතික භාෂා අරමුදලෙහි පාර්ශවකරුවෙකු වන සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යස්ථානය විසින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘතිය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව වගකිව යුතු කණ්ඩායම හමුවීම සඳහා ප්‍රබෝධමත් සන්ධ්‍යාවක් සූදානම් කරන...

Read More >

භාෂා හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය පෝෂණය කිරීම

ජාතික භාෂා අරමුදලේ ප්‍රතිලාභි අරුතල් සංවිධානය විසින් පළාතේ භාෂා අයිතිවාසිකම් දැනුවත් කිරීම සහ භාෂා ඉගෙනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අද ඒමගින් කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව වාර්තා කරනු ලබයි. ‘භාෂාව හරිම වැදගත්.  අපගේ අදහස් එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ භාෂාව හරහා. ඒනිසාම ජාතික සංහිඳියාව ගොඩනැගීමට සහ විවිධත්වයට ගරු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ජාතික භාෂා...

Read More >

පුරවැසි දැනුවත්භාවය හා සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩි වගවීමක් හා විනිවිදභාවය ගොඩ නැංවීම පිණිස හොඳම භාවිතයන්ගෙන් ඉගෙනීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් වාර්ෂික වාර්තාකරණය හා නාභි ලක්ෂ්‍යයන් සහ රාජ්‍ය භාෂා ශුරයන් පිළිබඳ තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම් සඳහා පහසුකම් සපයයි ජාතික භාෂා අංශය හා කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලය අතර තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම පිළිවෙලින් වාර්ෂික වාර්තාකරණය සහ නාභි ලක්ෂ්‍යයන් හා රාජ්‍ය භාෂා ශූරයන් පිළිබඳව තවත් සැසි දෙකක් පවත්වනු ලැබිණි. වාර්ෂික...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂාවලින් මහජන සේවාවන් ලබා දීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල ධාරිතාවය අඛණ්ඩව ගොඩනැගීම

ජාතික භාෂා අංශය විසින් දිවයින පුරා භාෂා සැලසුම් සමාලෝචන රැස්වීම් මාලාවක් පවත්වයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සත්කාරක දායකත්වය ඇතිව රාජ්‍ය ආයතන මගින්  සංවර්ධනය කරනු  ලැබූ භාෂා සැලසුම් සමාලෝචනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය භාෂා අංශය විසින්, 2022 වසරේ පළමු කාර්තුවේ දී දිවයින පුරා...

Read More >

භාෂාවන් හරහා ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ ප්‍රතිසන්ධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර මගින් ජාතික භාෂා අරමුදලේ  ප්‍රතිලාභීන් සඳහා සම්බන්ධීකරණ සහ ජාලකරණ සැසියක් සංවිධානය කරනු ලබයි. 2022 මාර්තු 31 වන දින, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව අදියර හා ගිවිසුම්ගත ප්‍රදානලාභීන් වෙනුවෙන් ජාතික...

Read More >

මහජනතාවට ද්වි-භාෂා සේවාවන් ලබා දීම සඳහා අධිකරණ පද්ධතියේ ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම

භාෂා සැලසුම් පහසුකම් වැඩසටහන සඳහා  නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අධිකරණ තුනක් එක්වෙයි. ඕනෑම ජාතික අධිකරණ පද්ධතියක සඵලතාවය  සඳහා  මහජනතාවට තමන් අභිමත භාෂාවකින් නෛතික සේවාවන් ලබගත හැකබව සහතික කිරීම අත්‍යවශ්‍යවේ.  භාෂා සැලසුම් ක්‍රියාවලියේ දී  අධිකරණ පද්ධතියේ  සහභාගීත්වය  සහතික කිරීම රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශයට තීරණාත්මක  වූයේ එබැවිනි. ...

Read More >

රාජ්‍ය සේවා ආයතන මගින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉගෙනුම් හා අත්දැකීම් බෙදා ගැනීම

කැනඩාවේ භාණ්ඩාගාර මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය භාෂා ලේකම් කාර්යාලය හා රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය භාෂා අංශය අතර තාක්ෂණික හුවමාරු මෙහෙයුම් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය භාෂා අංශය වෙත පැවරී ඇත.  2021...

Read More >

ප්‍රතිපත්තියේ සිට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවට පරිවර්තන කිරීම

භාෂා අංශය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස උපායමාර්ගික රාමුව සඳහා මධ්‍යකාලීන සැලසුම් සම්පාදනය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරයි රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ භාෂා අංශය විසින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සහාය ඇතිව රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස උපායමාර්ගික රාමුව සඳහා මධ්‍යකාලීන හා දීර්ඝකාලීන සැලසුම් සැකසීම සම්බන්ධයෙන්...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාව නිල වෙබ් අඩවිය දියත් කරයි

භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ගොඩ නැංවීම හා  භාෂා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ වැදගත් පියවරකි. රාජ්‍ය භාෂා කොමිසමට එහි නිල වෙබ් අඩවිය www.olc.gov.lk/ දියත් කිරීම වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් විය.  රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය  ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වෙබ් අඩවිය විවෘත කරන...

Read More >