04 වන කොටස – රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා NLEAPහි සහාය

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා NLEAPහි සහාය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ගය තම වාර්ෂික සැලැස්මෙහි ප්‍රමුඛ අංගයක් වශයෙන් NLEAP වෙතින් හඳුනාගෙන ඇත. රාජ්‍ය භාෂා විෂය භාර අමාත්‍යංශය විසින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ගය රැස් කිරීමට අදාළ තාක්ෂණික සහාය NLEAP වෙත ලබා දෙන ලදී....

Read More >

03 වන කොටස – රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික උපාංග

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික උපාංග ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ට තමන් කැමති භාෂාවෙන් සේවාවන් ලබාගැනීමට සමහර රේඛීය අමාත්‍යාංශ සහ එහි ආයතන වලට සහාය ලබාදීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගය තුළින් මාර්ගෝපදේශය සපයනු ලබයි. රටේ තෝරාගත් සමහර පළාත් වල සේවා අවශ්‍යතාව තිබෙන සංඛ්‍යාව අනුව සහ අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් අනුව...

Read More >

02 වන කොටස -රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ග

  රාජ්‍ය භාෂා විෂයයෙහි වගකීම් දරන අමාත්‍යාංශය අදාල ආයතන සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීමෙන් ( රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ භාෂා කොමිසන් සභාව, ජාතික භාෂා සහ පුහුණු ආයතනය) රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ග තුළින් රාජ්‍ය ආයතන සහ අමාත්‍යංශ වෙත සහාය දෙනු ලබයි. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම අමාත්‍යාංශය සහ රාජ්‍ය...

Read More >