භාෂා අයිතීන්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ මූලික පර්යේෂණ

ශ්‍රී ලංකා නෛතික හා ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවට සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු කරන මානව හිමිකම් අධ්‍යයන ආයතනයේ (CSHR) පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)  සහයෝගය දක්වයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් සහාය සලසනු ලබන මානව හිමිකම් අධ්‍යයන ආයතනය, භාෂා අයිතීන්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂා සතිය 2021

පාසල් සිසුන් සදහා පවත්වනු ලබන රචනා තරඟය ජුලි මාසයේ පළමු සතිය තුළ යෙදෙන රාජ්‍ය භාෂා සතිය නිමිත්තෙන් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එක්ව පාසල් සිසු සිසුවියන් අතර රචනා තරඟයක් පවත්වනු  ලැබේ. අයදුම්පත් පත් භාර ගනු ලබන අවසන් දිනය අගෝස්තු මස   15 වැනිදාය. වැඩි විස්තර සඳහා...

Read More >

භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු කරන්නන් පුහුණු කිරීමේ (TOT) සමාරම්භක වැඩමුළුව

භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඔන්ලයින් පුහුණුව, දමිළ මාධ්‍යයෙන් පුහුණු කරන්නන් විසින් සාර්ථකව නිමා කරයි. භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව දමිළ මාධ්‍යයෙන් පුහුණු කරන්නන් වෙනුවෙන් NLEAP ආයතනයේ සහය ඇතිව රාජ්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශයේ, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන වල භාෂා අංශයන් විසින් පවත්වන ලද තුන්-දින පුහුණු වැඩමුළුව සාර්ථකව නිම විය.  2021 ජුනි...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ විශ්ව විද්‍යාල සිසු සිසුවියන් දැනුවත් කිරීමේ වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණය

රුහුණු  විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමය සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය එක්ව, රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාවේ සහභාගිත්වය සහ සහයෝගය මත 2021 ජුනි 18 දින මෙම වෙබිනාර් සම්මන්ත්‍රණය ඉතා සාර්ථක ලෙස පැවැත්විය. සම්මන්ත්‍රණයට මනා පිවිසුමක් ලබා දෙමින් රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අංශයේ ආචාර්ය සුරංජිත් ගුණසේකර සිය  පිළිගැනීමේ කථාව කළ අතර...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂා පිළිබඳ තත්ත්වය සම්බන්ධ වාර්ෂික වාර්තාකරණය – කැනේඩියානු අත්දැකීම් බෙදා-හදා ගැනීම

වාර්ෂික වාර්තාකරණය වෙත කැනේඩියානු ප්‍රවේශය කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව, නිව් බ්‍රන්ස්වික් පළාත සඳහා වන රාජ්‍යා භාෂා කොමිෂන් සභාව සහ ඔන්ටාරියෝ පළාත සඳහා වන ප්‍රංශ භාෂා සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2019-2020 වර්ෂය වෙනුවෙන් සිය වාර්ෂික වාර්තා පිළිවෙලින් ඉදිරිපත් කිරීම මෑතකදී සිදු කරන ලදී. කැනඩාවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව කැනඩාවේ රාජ්‍ය...

Read More >

වෘත්තීමය ඉගෙනුම් ප්‍රජාව පිළිබඳ සමාරම්භක රැස්වීම

රාජ්‍ය භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තක කටයුතු ආශ්‍රිත විශේෂිත අභියෝගයන් සොයා බැලීමට සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් වෘත්තීය ඉගෙනුම් ප්‍රජාව (Professional Learning Community – PLC)  ශ්‍රී ලංකාවේ බහුභාෂා ස්වභාවය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ බාධක සම්බන්ධ විශේෂිත අභියෝග කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා ශාස්ත්‍රයින්, සිසුන් සහ වෘත්තිකයින් සඳහා සංසදයක් පිහිටුවයි.ඒ අනුව,...

Read More >

දෙවන භාෂා පුහුණුව ලබාදීම සහ කළමනාකරණය වෙත සහයදීමේ ක්‍රමෝපාය

ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) ට NLEAP විසින් උපදේශන වැඩමුළු පැවැත්වීම ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය (NILET) විසින් මෙහෙයවන ලද දෙවන භාෂා පුහුණුව ලබාදීම සහ කළමනාකරණය වෙත සහයදීමේ ක්‍රමෝපායයක් සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් NILET නිලධාරීන් සඳහා NLEAP විසින් මෑතක දී උපදේශන වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරන ලදී.   සිංහල, දමිළ සහ...

Read More >

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග

භාෂා සැලසුම්කරණය සහ 1956 ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳ වැඩමුළුවට නායකත්වය ලබාදීම NLEAP වෙතින් රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය සමග එක් වූ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP), රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීමෙහි ලා ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් වශයෙන් සැලකෙන, භාෂා සැලසුම්කරණය සහ 1956 ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳ...

Read More >

04 වන කොටස – රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා NLEAPහි සහාය

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා NLEAPහි සහාය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ගය තම වාර්ෂික සැලැස්මෙහි ප්‍රමුඛ අංගයක් වශයෙන් NLEAP වෙතින් හඳුනාගෙන ඇත. රාජ්‍ය භාෂා විෂය භාර අමාත්‍යංශය විසින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ගය රැස් කිරීමට අදාළ තාක්ෂණික සහාය NLEAP වෙත ලබා දෙන ලදී....

Read More >