03 වන කොටස – රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික උපාංග

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගික උපාංග ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ට තමන් කැමති භාෂාවෙන් සේවාවන් ලබාගැනීමට සමහර රේඛීය අමාත්‍යාංශ සහ එහි ආයතන වලට සහාය ලබාදීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගය තුළින් මාර්ගෝපදේශය සපයනු ලබයි. රටේ තෝරාගත් සමහර පළාත් වල සේවා අවශ්‍යතාව තිබෙන සංඛ්‍යාව අනුව සහ අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් අනුව...

Read More >

– පසුබිම – උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ කොමිෂන් වාර්තාව (LLRC)

යුද්ධයෙන් පසු ස්ථාපිත කරන ලද උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ කොමිසම රාජ්‍ය භාෂාවන් සම්බන්ධයෙන් මතු සඳහන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන ලදී. පුරවැසියන් අතර ජාතිය ආගම එමෙන්ම තරාතිරම නොබලා සියලුම ප්‍රජාවන් අතර බැඳීම් ඇති කිරීමට සියලු ආකාරයේ උත්සාහයන් දැරිය යුතුය. අවබෝධය, විවිධත්වය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය කාර්යක්ෂම...

Read More >

02 වන කොටස -රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ග

  රාජ්‍ය භාෂා විෂයයෙහි වගකීම් දරන අමාත්‍යාංශය අදාල ආයතන සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීමෙන් ( රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ භාෂා කොමිසන් සභාව, ජාතික භාෂා සහ පුහුණු ආයතනය) රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ග තුළින් රාජ්‍ය ආයතන සහ අමාත්‍යංශ වෙත සහාය දෙනු ලබයි. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම අමාත්‍යාංශය සහ රාජ්‍ය...

Read More >