පරිවර්තනය හා භාෂණය සඳහා වන වෘත්තීය ඉගෙනුම් ප්‍රජාවේ පළමුවන පුද්ගල හමුව සඳහා රැස්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිවර්තන හා භාෂණ සේවා වෘත්තීයකරණය කිරීම සඳහා එක්ව කටයුතු කිරීම කාලාන්තරයක් තිස්සේ බලා සිටි වෘත්තීය ඉගෙනුම් ප්‍රජාවේ පළමුවන පුද්ගල හමුව 2022 ජූනි 10 සහ 11 වැනි දිනයන් හි සීගිරිය ජන්ගල් හෝටලයේ දී පැවැත්විණි.  නේවාසිකව පැවැත්වුණු මෙම දෙදින වැඩසටහනට සිවු අවුරුදු පරිවර්තනය පිළිබඳ කලා උපාධි වැඩසටහන පිරිනමනු ලබන හවුල්...

Read More >

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සංවේදී පරිවර්තක පරම්පරාවක් ගොඩනැගීම

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන අංශය වෙත ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙවර චාරිකාව   ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කණ්ඩායම වීනා වර්මා මෙනවිය (ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ/මානව හිමිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සහ පාලන උපදේශක – ඇලිනියා) සහ හිලරි ලිමොයින් (භාෂා ප්‍රතිපත්ති උපදේශක / NLEAP විශේෂ උපදේශක/භාෂා ප්‍රතිපත්ති සහ ජාත්‍යන්තර සබඳතා නිල...

Read More >

“පරිවර්තනයේ දී ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය: පරිවර්තනයේ දී කාන්තාවාදී න්‍යාය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ දේශපාලනය”

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් භාෂා අයිතීන් තුල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ  සමාරම්භක මාර්ගගත වැඩමුළුවක් දියත් කරයි. භාෂා අයිතීන් තුල ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ විශ්ව විද්‍යාල විද්වතුන් සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් අන්තර්ජාල සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් දියත් කළ අතර...

Read More >

පරිවර්තනය පිළිබඳ මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම සඳහා මග විවර කිරීම

ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලය මගින් පවත්වනු ලබන පරිවර්තන අධ්‍යයන විද්‍යා පුහුණු වැඩසටහනේ දෙවන අදියර මාර්ගගත වේ. ඔටාවා විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිවර්තනය හා භාෂණ විද්‍යාලය මගින් පවත්වන ලද පරිවර්තන අධ්‍යයන විද්‍යා පුහුණු වැඩසටහනේ දෙවන අදියර සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි දින ආරම්භ විය.  පරිවර්තන කලා උපාධි පිරිනමන ශ්‍රී ලංකාවේ හවුල් විශ්ව විද්‍යාල හතර නියෝජනය...

Read More >

ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන පාසල විසින් මෙහෙයවන ලද ප්‍රාරම්භක පරිවර්තන ශික්ෂණ ශාස්ත්‍ර වැඩසටහන (Training in Translation Pedagogy Program – TTPP) සඳහා පුහුණුව සාර්ථකව නිම කෙරිණ.

භාෂා පරිවර්තන උපාධි වැඩසටහන් වල ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේදය වැඩිදියුණු කරමින් ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන පාසල විසින් මෙහෙයවන ලද පරිවර්තන ශික්ෂණ ශාස්ත්‍ර වැඩසටහන සඳහා පුහුණුව (Training in Translation Pedagogy Program  – TTPP) පිළිබඳ සමාරම්භක සැසිය 2021 මැයි මස 07 වැනි දින ආරම්භ විය.  භාෂා පරිවර්තන පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය පිරිනමන,...

Read More >

වෘත්තීමය ඉගෙනුම් ප්‍රජාව පිළිබඳ සමාරම්භක රැස්වීම

රාජ්‍ය භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තක කටයුතු ආශ්‍රිත විශේෂිත අභියෝගයන් සොයා බැලීමට සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් වෘත්තීය ඉගෙනුම් ප්‍රජාව (Professional Learning Community – PLC)  ශ්‍රී ලංකාවේ බහුභාෂා ස්වභාවය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ බාධක සම්බන්ධ විශේෂිත අභියෝග කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා ශාස්ත්‍රයින්, සිසුන් සහ වෘත්තිකයින් සඳහා සංසදයක් පිහිටුවයි.ඒ අනුව,...

Read More >