ආරක්ෂිත: ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදන සිට රාජ්‍ය සේවය ද්වි භාෂාවෙන් සැලසීම දක්වා – 05 වන කොටස

මෙය ආරක්ෂිත ලිපියක් බැවින් උපුටාගැනීමක්...

Read More >

ආරක්ෂිත: 04 වන කොටස – ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදන සිට රාජ්‍ය සේවය දිවි භාෂාවෙන් සැලසීම දක්වා

මෙය ආරක්ෂිත ලිපියක් බැවින් උපුටාගැනීමක්...

Read More >

ආරක්ෂිත: 03 වන කොටස -ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදන සිට රාජ්‍ය සේවය දිවි භාෂාවෙන් සැලසීම දක්වා

මෙය ආරක්ෂිත ලිපියක් බැවින් උපුටාගැනීමක්...

Read More >

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා දිනය සහ කැනඩා දිනය සැමරීම

භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ භාෂා අධ්‍යන  සදහා රුපියල් මිලියන 14.8 වැඩි මුදලක් සිවිල් සමාජ සංවිධාන වෙත ප්‍රදානය කෙරේ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) කැනේඩියානු ගෝලීය සබදතා ආයතනයේ සහය මත භාෂා සමානාත්මතාවය සහ ජන වාර්ගික  සහ සංස්කෘතික විවිධත්වය  පිනිස  කැපවීම සදහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ අදාල ආයතන හා ක්‍රියාකාරීන්  සමග සමීපව...

Read More >

රජයේ භාෂා පරිවර්තකයින්ට පස්-දින පරිවර්තන පුහුණු වැඩසටහනක්

රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙන් (NLEAP) ශ්‍රී ලංකා රජයට ලබාදෙන අඛණ්ඩ සහයෝගය යටතේ, දැනටමත් රජයේ භාෂා පරිවර්තක සේවයේ සිටින භාෂා පරිවර්තකයින්ගේ ශුභසිද්ධිය උදෙසා භාෂා පරිවර්තක පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක් සඳහා මුලපුරා තිබේ. මෙම භාෂා පරිවර්තක පුහුණු වැඩසටහන, රටේ භාෂා පරිවර්තන සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ...

Read More >

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ගැසට් නිවේදනය

මැතිවරණ කොට්ඨාසවල පාර්ලිමේන්තුව සඳහා මන්ත්‍රීවරයන් තෝරා පත්කර ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම 2020 අප්‍රේල් මස 25 වැනි දින නොපවත්වන බවත්, එකී මැතිවරණ කොට්ඨාසවල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් තෝරා පත්කර ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම 2020 ජුනි මස 20 වැනි දින පැවැත්වෙන බවත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ගැසට් පත්‍රය නිවේදනය කරන ලදී. මෙම අති විශෙෂ ගැසට් පත්‍රය – Parliamentary Elections...

Read More >

සටහන් 89 ක් ලැබී ඇති බව ජාතික භාෂා අරමුදල නිවේදනය කරයි

NLEAP විසින් පරිපාලනය කෙරෙන ජාතික භාෂා අරමුදල මෑතකදී සුදුසුකම් ලත් සිවිල් සමාජ සංවිධාන වෙතින් පහත සඳහන් අරමුණු වෙනුවෙන් සංකල්ප සටහන් කැඳවීමක් නිකුත් කළේය: ■ ජාතික ඒකාබද්ධතාවය සහ සංහිඳියාව ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මත භාෂා අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම ■ සංස්කෘතික විවිධත්වය ජාතික ශක්තියක් ලෙස පිළිගැනීම හා අගය කිරීම පෝෂණය කිරීම ■ ශ්‍රී...

Read More >

logo