පුවත් සහ සිදුවීම්

ජාතික භාෂා අරමුදලේ (NLF) සාර්ථක කතා : මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (CHRCD)

වාර්ගික අසමගියේ අඳුර දුරලනු වස් භාෂා ඉටිපහන දල්වනු මැන ජාතික භාෂා අරමුදලේ ( NLF)  හවුල්කාර ආයතනය වන මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ( CHRCD) විසින් දෙවන භාෂා පන්ති සඳහා ස්වකීය තෙවන සහ අවසාන සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වන ලද අවස්ථාව භාෂා සහ සංස්කෘතීන්හි වඩාත් විචිත්‍රවත් සහ වර්ණවත් සැමරුමක් විය. පැය 50ක...

View

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින්, තම හවුල්කාර ආයතනවල සහයෝගීත්වයද සමඟින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග රාමුව තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව හා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ තම සංවිධානයේ මධ්‍ය...

View

සියලු ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල ධාරිතාව ගොඩනැගීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව භාෂා සැලසුම් වැඩමුළු මාලාවක් පවත්වයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ( NLEAP) රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ජාතික භාෂා අංශය  (NLD) සමඟ එක්ව භාෂා සැලසුම් වැඩමුළු මාලාවක් පවත්වන ලදී. භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව පුහුණු කරන්නන්...

View

රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමට එක්ව කටයුතු කිරීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)  විසින් රාජ්‍ය අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවර්තකයන් සඳහා භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තන කලමනාකරණ සැලසුම් කෙටුම්පත (TIMP) පිළිබඳ වැඩමුළුව පවත්වයි. රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, NLEAP හි සහාය ඇතිව, භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තන කලමනාකරණ සැලසුම් (TIMP) කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවර්තකයන් සඳහා වැඩමුළුවක් පවත්වන...

View

රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම

පරිවර්තනය පිළිබඳ උපදේශක කමිටුවේ රැස්වීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) නායකත්වය ලබා දෙයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ (NLEAP)  සහාය ඇතිව රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL) විසින් භාෂා පරිවර්තනය පිළිබඳ උපදේශක කමිටුවක් (ACT) කැඳවන ලදී. ACT යනු රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවාවලට අදාළ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ අධීක්‍ෂණය කිරීම...

View

භාෂා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා පර්යේෂණ කළමනාකරණ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව (OLC ) සඳහා පර්යේෂණ කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වනු ලැබේ. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභා කණ්ඩායමක් සඳහා පර්යේෂණ කළමනාකරණය පිළිබඳ උපදේශන වැඩමුළුවක් මෑතකදී පවත්වන ලදී. දෙසැම්බර් 6 වන දින ‘පර්යේෂණ අධ්‍යයනයක් සාර්ථකව සිදු කරන්නේ...

View

ශ්‍රී ලංකාවේ භාෂණ පරිවර්තන සේවා වෘත්තීමයකරණය කිරීමට එක්ව කටයුතු කිරීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් විෂයමාලා සංවර්ධන කමිටුවේ සමාරම්භක රැස්වීම සංවිධානය කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වෘත්තීයමය වශයෙන් සුදුසුකම් ලත් සහ නිපුණත්වයකින් යුත් භාෂා පරිවර්තකයින් සිටීම ඉතා වැදගත් වේ. භාෂණ පරිවර්තන ඩිප්ලෝමාවේ විෂය නිර්දේශය සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජාතික භාෂා...

View

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන්ගේ සවිබල ගැන්වීමේ කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් සමාරම්භක ජාලකරන රැස්වීමකට නායකත්වය ලබා දෙයි

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදී ද්විභාෂා රාජ්‍ය සේවාවන් ලබා දීම සහතික කිරීමේ සන්ධිස්ථානයක් සිය හවුල්කාර ආයතනවල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීම සඳහා කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් (GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින්) වෙනුවෙන්  ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන  ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) පැවැත්වූ පළමු ජාලකරණ රැස්වීම සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් විය. රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත්...

View

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදීභාවය සහිත රාජ්‍ය සේවයක් ගොඩ නැංවීම උදෙසා

ජාතික භාෂා සාමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් රාජ්‍ය අංශයේ සේවාවන් සහ සන්නිවේදනය කිරීම සදහා සම්පාදනය කරනු ලබන පුහුණු අත්පොත් දෙකක් සමාලෝචනය කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන්ගේ රැස්වීම් සඳහා සත්කාරක දායකත්වය ලබා දෙයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින්  එහි හවුල්කාර ආයතන එනම් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික...

View

ජාතික භාෂා භාරකරුවන් සිය ප්‍රගති සමාලෝචනය සහ අනාගත සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා රැස්වේ.

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  (NLEAP) වාර්ෂික වැඩ සැලසුම් කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන්ගේ වැඩමුළුව පවත්වයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  (NLEAP) විසින් සංවිධානය කරන ලද වාර්ෂික වැඩ සැලසුම් වැඩමුළුවක් භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ රැකවල්කරුවන් හා  භාරකරුවන් වන රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය, රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන්...

View