පුවත් සහ සිදුවීම්

Alinea- NLEAP දිවයින පුරා පෝෂණ අවදානමට ලක්විය හැකි පවුල් සඳහා සහායක් වශයෙන් ආහාර සහන ලබාදීමේ වැඩපිලිවෙළක් දියත් කරයි.

ආහාර අර්බුදයෙන් බලපෑමට ලක් වූ පවුල් සඳහා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සැලසීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  (NLEAP) ජාතික භාෂා අරමුදලේ (NLF) හවුල්කරුවන් සමඟ එක්ව කටයුතු කරයි. “වඩාත්ම අවධානමට ලක්ව ඇති ජනතාව වෙත පෝෂදායී ආහාරවල සුලබතාවය සහ ආහාර සඳහා වන ප්‍රවේශයේ අඛණ්ඩභාවය සෑමවිටකම සහතික කරනු පිණිස අප ගන්නා ප්‍රයත්නයන් සම්බන්ධයෙන් කැනඩාවේ අපි...

View

භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාවය හා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම (GEWE) යන අංශයන්හි අන්තර් ඡේදනය ග්‍රහණය කර ගැනීමට බිම් මට්ටමේ ප්‍රජාවන් සවිබල ගැන්වීම

කාන්තා අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (WERC) විසින් භාෂා පර්ෂද සඳහා සංවිධානය කරන ලද GEWE වැඩමුළුව  NLEAP හි කඩිනම් ප්‍රතිචාර අරමුදල (RRF) ලබන කාන්තා අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (WERC) මෑතකදී මධ්‍යම පළාතේ භාෂා පර්ෂද සඳහා GEWE වැඩමුළු සංවිධානය කළේය. භාෂා පර්ෂද යනු බිම් මට්ටමේ ප්‍රජාවන් අතර භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ප්‍රවර්ධනය...

View

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම (GEWE) සඳහා GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් සවිබල ගැන්වීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් විශ්ලේෂණය+ (GBA Plus) පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දෙයි ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP), රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ජාතික භාෂා අංශයේ  (NLD) සහයෝගය ඇතිව භාෂා අංශයේ GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය...

View

භාෂා අයිතීන් තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම (GEWE) ප්‍රවර්ධනය කිරීම

භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවන ජාලකරණ රැස්වීම රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා අංශය, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) සමඟ එක්ව භාෂා ක්ෂේත්‍රයේ GEWE කේන්ද්‍රීය නිලධාරින් වෙනුවෙන් දෙවන ජාලකරණ රැස්වීම ආරම්භ කරන ලදී. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ GEWE විශේෂඥ...

View

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ( NLEAP) අවසන් මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම සඳහා කැනඩා සහ ශ්‍රී ලංකා රජයන් සම සත්කාරකත්වය දරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහයෝගීතාවයන් ඇති කිරීම. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුව( NLEAP)  අවසන් වරට රැස්වූයේ භාෂා අංශයේ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් සහ ප්‍රතිපත්තිමය බලපෑම් කරන්නන් එක් කරමිනි. ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීමේ සම මුලසුන ශ්‍රී ලංකා සහ කැනඩා රජයන් පිළිවෙලින් නියෝජනය කරමින්...

View

ජාතික භාෂා අරමුදලේ (NLF) සාර්ථක කතා : මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (CHRCD)

වාර්ගික අසමගියේ අඳුර දුරලනු වස් භාෂා ඉටිපහන දල්වනු මැන ජාතික භාෂා අරමුදලේ ( NLF)  හවුල්කාර ආයතනය වන මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ( CHRCD) විසින් දෙවන භාෂා පන්ති සඳහා ස්වකීය තෙවන සහ අවසාන සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වන ලද අවස්ථාව භාෂා සහ සංස්කෘතීන්හි වඩාත් විචිත්‍රවත් සහ වර්ණවත් සැමරුමක් විය. පැය 50ක...

View

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන මධ්‍ය කාලීන උපායමාර්ගය තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ මානයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) විසින්, තම හවුල්කාර ආයතනවල සහයෝගීත්වයද සමඟින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග රාමුව තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාව සමානාත්මතාව හා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සහ තම සංවිධානයේ මධ්‍ය...

View

සියලු ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල ධාරිතාව ගොඩනැගීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)ජාතික භාෂා අංශය සමඟ එක්ව භාෂා සැලසුම් වැඩමුළු මාලාවක් පවත්වයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ( NLEAP) රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ජාතික භාෂා අංශය  (NLD) සමඟ එක්ව භාෂා සැලසුම් වැඩමුළු මාලාවක් පවත්වන ලදී. භාෂා සැලසුම්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව පුහුණු කරන්නන්...

View

රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමට එක්ව කටයුතු කිරීම

ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP)  විසින් රාජ්‍ය අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවර්තකයන් සඳහා භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තන කලමනාකරණ සැලසුම් කෙටුම්පත (TIMP) පිළිබඳ වැඩමුළුව පවත්වයි. රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, NLEAP හි සහාය ඇතිව, භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තන කලමනාකරණ සැලසුම් (TIMP) කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවර්තකයන් සඳහා වැඩමුළුවක් පවත්වන...

View

රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම

පරිවර්තනය පිළිබඳ උපදේශක කමිටුවේ රැස්වීමට ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (NLEAP) නායකත්වය ලබා දෙයි. ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ (NLEAP)  සහාය ඇතිව රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව (DOL) විසින් භාෂා පරිවර්තනය පිළිබඳ උපදේශක කමිටුවක් (ACT) කැඳවන ලදී. ACT යනු රාජ්‍ය අංශයේ භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවාවලට අදාළ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ අධීක්‍ෂණය කිරීම...

View