සමාජ අන්තර්කරණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විවිධත්වය අන්තර්කරණය වර්ධනය කිරීම සහ වාචික-නොවන සන්නිවේදනය වැදගත්කොට සැලකීම

“සමාජ අන්තර්කරණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විවිධත්වය අන්තර්කරණය වර්ධනය කිරීම සහ වාචික නොවන සන්නිවේදනය වැදගත්කොට සැලකීම”යන නමින් ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය(NLEAP) විසින් නොවැම්බර් මස 18 හා 19 දිනවල කොළඹ පිහිණුම් සමාජ පරිශ්‍රයේ සංවිධානය කරන ලද දෙදින වැඩමුළුව අන්තර්කරණය සහ භාෂා-නොවන සන්නිවේදනය සඳහා පුහුණු මොඩියුලයක් සම්පාදනය කිරීමේ සැලසුම්වල ඉතා වැදගත් පියවරක්...

Read More >