மொழி உhpமைகளை மேம்படுத்தல் மற்றும் மொழிக் கற்றல் என்பவற்றுக்கான முன்மொழிவூகளைக் கோரல்

தேசிய மொழிகள் நிதியமானதுஇ தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிடட்த்தினால் (NடுநுயூP) நிHவகிக்கபப்டுவதுடன்இ இங்கே சுட்டிக்காட்

டப்பட்டுள்ள செயற்றிடட்ங்களை செயற்படுத்தும் தகுதியூடைய சிவில் சமூக அமைப்புகளினால் முன்மொழியபப்டும் தொpவூ செய்யப்பட்ட செயற்றிடட்ங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது

  • தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை நோக்கி மொழி உhpமைகளை மேமப்டுத்தல்
  • கலாசார பல்வகைமையை தேசிய பலமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையையூம் போற்றுதலையூம் வளHத்தல்
  • அரசகரும மொழிகளில் தொடHபாடுவதற்கான இலங்கைப் பிரஜைகளின் இயலுமையை முன்னேற்றுதல்

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேமப்hட்டுச் செயற்றிட்டத்தினால ; (NLEAP) இலங்கை அரசாங்கத்தின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் முழுமையாகப் பதிவூ செய்யப்பட்ட தகுதியூடைய அரசசாHபற்ற அமைப்புகள்இ தொழில்சாh; அமைப்புக்கள்இ சனசமூக அமைப்புகள் மற்றும் கல்வியியல்ஃஆய்வூ நிறுவனங்கள் என்பவற்றிடமிருந்து எண்ணகக்ருப் பத்திரங்களைச் (ஊழnஉநிவ ழேவநள) சமHப்பிப்பதறகு; அழைப்பு விடுகக்pன்றது. ஒன்று அல்லது இரண்டு வருட கால அவகாசத்தைக் கொண்டதும் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் இலக்குகளுக்குப் பதிலிறுக்கக் கூடியதுமான பொருத்தமான செயற்றிட்ட முயற்சிகளுக்கு 12,500,000 இலங்கை ரூபாய் வரையான நிதியூதவியினைப் பெற விண்ணப்பிக்க முடியூம். பால ; நிலைச் சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் வலுவூ+ட்டல் (Gender Equality and Women Empowerment – GEWE) என்பது NLEAPஇன் கீழான செயற்றிட்ட செயற்பாடுகளில் அதிமுக்கியத்துவமிக்க விடயமாவதோடு GEWE மேம்பாட்டுகக்hக செயற்படுகின்ற நிறுவனங்களிலிருந்தான விண்ணப்பங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன.