நான் வாழும் உலகம், பால் நிலைச் சமத்துவமும் மற்றும் அனைவரும் உள்ளடக்கப்பற்ற ஒரு சமூகம் என்றால்;

@CanadaDev #IDW2020 #GoForTheGoals சவாலுக்கு NLEAP குழு பதிலளிக்கிறது