மொழித்துறையின் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் தொடர்பில் முனைப்புடன் ஈடுபடுகின்ற பிரதானிகளின் வலையமைப்பாக்கல் (Networking) அங்குரார்ப்பணக் கூட்டம் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

அரச சேவைகளில் பாலின உணர்திறன்மிக்க இருமொழி வழங்கலை உறுதிப்படுத்துவதற்கான மைல்கல். தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் பங்காளி நிறுவனங்களில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் தொடர்பில் முனைப்புடன் செயற்படுகின்ற பிரதானிகளின் வலையமைப்பாக்கக் கூட்டத்தினை பொது நிருவாக, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவின் பூரண ஒத்துழைப்புடன் 2022 செப்டம்பர் 29 ஆம் திகதி தேசிய மொழிகள் பிரிவின் மாநாட்டு அறையில் நடாத்தியது....

View

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, பாலின உணர்திறனுடைய அரச சேவைகளைக் கட்டியெழுப்புதல் எனும் இலக்கை நோக்கி !

அரச சேவைகள் மற்றும் தொடர்பாடலை மேம்படுத்துவதற்கென விருத்திசெய்துள்ள இரண்டு பயிற்சிக் கைநூல்களை மீளாய்வு செய்வதற்கான கரிசனையாளர் கூட்டங்களுக்கு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அனுசரணை வழங்குகின்றது.  தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் கடந்த 2022 செப்டம்பர் 15 ஆம் திகதி கரிசனையாளர் நிபுணத்துவ ஆலோசனை அமர்வினை நடாத்தி அதன் பங்காளி நிறுவனங்களான பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள்...

View

முன்னேற்றத்தை மீளாய்வுசெய்து எதிர்கால வேலைத்திட்டங்களைத் திட்டமிடுவதற்கென மொழித்துறை உத்தியோகத்தர்கள் சந்திக்கின்றனர்.

வருடாந்த வேலைத்திட்டங்களைத் திட்டமிடுவதற்கான கரிசனையாளர் செயமர்வினை தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP)  நடாத்துகின்றது. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் வருடாந்த வேலைத்திட்டங்களைத் திட்டமிடுவதற்கென மொழித்துறைப் பாதுகாவலர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு செப்டம்பர்  மாதம் 06 ஆம் திகதி செயலமர்வொன்றினை நடாத்தியது. இச்செயலமர்வில்  பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவு (NLD), அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC), அரசகரும...

View