பாலின சமத்துவத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் (GEWE) குவிமையக் குழுக்களை (Focal points) வலுவூட்டுதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) பாலின அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுப் பயிற்சி அமர்வினை நடாத்தியது. NLEAP நிறுவனம் பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவுடன் (NLD) இணைந்து நடாத்திய மொழித்துறை GEWE குவிமையக் குழுக்களுக்கான பாலின அடிப்படையிலான பகுப்பாய்வுப் பயிற்சி (GBA Plus) அமர்வில் தேசிய மொழிகள் பிரிவு (NLD), அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC), அரசகரும மொழிகள்...

View

மொழி உரிமைகளில் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டலை ஊக்குவித்தல்.

மொழித் துறை பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டல் (GEWE) குவிமையக் குழுக்களின் (Focal Points) இரண்டாவது வலையமைப்பாக்கல் கூட்டம். பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் (NLEAP) இணைந்து மொழித் துறை GEWE குவிமையக் குழுக்களின் இரண்டாவது வலையமைப்பாக்கல் கூட்டத்தினை நடாத்தியது. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் (NLEAP) பாலின...

View

கனடா அரசாங்கமும் இலங்கை அரசாங்கமும் இணைந்து தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் இறுதிச் செயற்குழுக் கூட்டத்தினை நடாத்தியது.

இலங்கையின் அரசகரும மொழிகள் கொள்கையைப் பயனுறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான கூட்டொத்துழைப்பினைப் பலப்படுத்துதல்.    தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் மொழித்துறையில் ஈடுபாடுள்ள  கரிசணையாளர்கள் மற்றும் கொள்கையாக்கத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்களை அழைத்து நடாத்திய இறுதிச் செயற்றிட்டக் குழுக் கூட்டம் பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவின் மேலதிக செயலாளர் திரு. அநுராதா விஜேகோன் மற்றும் இலங்கையில் அமைந்துள்ள கனடா தூதுவராலயத்தின் அபிவிருத்திப் பிரிவின்...

View

அரசகரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மத்திய கால மூலோபாயத்தில் பாலினக் கண்ணோட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் செலுத்துவது அவசியம்.

மொழிக் கொள்கைக்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்தில் பாலின அம்சங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வினைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் கூட்டாளி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பயிற்சிப் பட்டறையை நடாத்தியது. அரசகரும மொழிகள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மூலோபாய வரைவுத்திட்டத்திலும், குறித்த நிறுவனங்களின் மத்திய காலத் திட்டங்களிலும் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் வலுவூட்டற் கண்ணோட்டம் எவ்வாறு கருத்திற்கொள்ள வேண்டுமென தெளிவுபடுத்துவதற்காக தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அதன் கூட்டாளி நிறுவனங்களின்...

View

மனித உரிமைகளைப் பேணிப் பாதுகாப்பதற்காக ஆராய்ச்சி முகாமைத்துவத் திறன்களை மேம்படுத்துதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP), அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு உத்தியோக்கத்தர்களுக்கு ஆராய்ச்சி முகாமைத்துவம் பற்றி ஒரு பயிற்சிப் பட்டறையினை நடாத்தியது. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம், அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு உத்தியோகத்தர்களுக்கு ஆராய்ச்சி முகாமைத்துவம் தொடர்பாக ஒரு வழிகாட்டல் பயிற்சிப் பட்டறையை டிசம்பர் 06 ஆம் திகதி நடாத்தியது.   பயனுறுதிவாய்ந்த ஆராய்ச்சி முகாமைத்துவம் தொடர்பில் அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் அறிவு மற்றும் செயற்பாட்டுத் திறன்களை மேம்படுத்துவதை...

View

அரசகரும மொழிகள் வாரம் – 2021 அகில இலங்கை பாடசாலைக் கட்டுரைப் போட்டியின் வெற்றியாளர்கள்

வருடாந்தம் ஜூலை மாதம் 01 ஆம் திகதி முதல் 05 ஆம் திகதி வரையில் இடம்பெறும் அரசகரும மொழிகள் வாரத்தினை முன்னிட்டு அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு, தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் இணைந்து 2021 ஆம் ஆண்டில் நடாத்திய அகில இலங்கை பாடசாலைகளுக்கிடையிலான கட்டுரை போட்டிக்காக பாடசாலை மாணவர்களினால் சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில ஆகிய மொழிமூலங்களில் 1210 இற்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. இக்கட்டுரைப் போட்டியானது, கொரோனா...

View

“நான் எனது தாய்மொழியை நேசிப்பதுடன் பிறமொழிகளிற்கும் மதிப்பளிக்கின்றேன்”

அரச கரும மொழிகள் வாரத்தினை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட அகில இலங்கை கட்டுரைப் போட்டியின் விருது வழங்கும் வைபவத்தினை அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு நடாத்துகின்றது. ஒவ்வொரு வருடமும் ஜுலை 01 ஆம் திகதி முதல் 05 ஆம் திகதி வரை  கொண்டாடப்படுகின்ற அரச கரும மொழிகள் வாரத்தை முன்னிட்டு அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு (OLC) தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்துடன் (NLEAP) இணைந்து நடாத்திய அகில இலங்கை...

View

இலங்கையின் அரசகரும மொழிகள் கொள்கையும், அதன் அமுலாக்கத்தில் அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் வகிபாகமும்.

அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் ஒத்துழைப்புடன் அதற்கு புதிதாக இணைத்துக்கொள்ளப்பட்ட அபிவிருத்தி அலுவலர்களுக்கு திசைமுகப்படுத்தல் அமர்வினை நடாத்துகின்றது. அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு 1991 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுச் சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டது. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் IV ஆம் அத்தியாயத்தில் உள்ளடக்கியுள்ள மொழி உரிமைகளுடன் தொடர்புடைய ஏற்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதும் மேற்பார்வையிடுவதும் ஆணைக்குழுவின் பிரதான பணிகளாகும். (https://www.olc.gov.lk/en/home/)....

View

மிகச்சிறந்த வகைகூறல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளிலிந்து பிரஜை விழிப்புணர்வு மற்றும் ஈடுபாட்டினை மேம்படுத்துவதற்குக் கற்றுக்கொள்ளல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) வருடாந்த அறிக்கையிடல் மற்றும்  பிரதானிகள் மற்றும் அரச கரும மொழி ஆதரவாளர்கள் தொடர்பான  தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குகின்றது. வருடாந்த அறிக்கையிடல் தொடர்பான தொழிநுட்பக் கருத்துப் பரிமாற்றல் நிகழ்வில் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் கருத்திட்டப் பணிப்பாளரான திரு. டொன் ப்ரோநெல் அவர்கள் அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள்...

View

மொழிகளினூடாக தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்காக சிவில் சமூக அமைப்புக்களை வலுவூட்டுதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் 2 ஆம் கட்டத்தின் கீழ் உதவி பெறும் கொடைபெறுநர்களை ஒருங்கிணைக்கவும் அவர்களுக்கிடையில் இணைப்பினை வலுப்படுத்துவதற்காகவும் ஒரு அமர்வினை ஏற்பாடு செய்கின்றது.    தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவுடன் இணைந்து தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் 02 ஆம் கட்டத்தின் கீழ் ஒப்பந்த அடிப்படையில்...

View