கனடா அரசாங்கமும் இலங்கை அரசாங்கமும் இணைந்து தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் இறுதிச் செயற்குழுக் கூட்டத்தினை நடாத்தியது.

இலங்கையின் அரசகரும மொழிகள் கொள்கையைப் பயனுறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான கூட்டொத்துழைப்பினைப் பலப்படுத்துதல்.    தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் மொழித்துறையில் ஈடுபாடுள்ள  கரிசணையாளர்கள் மற்றும் கொள்கையாக்கத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்களை அழைத்து நடாத்திய இறுதிச் செயற்றிட்டக் குழுக் கூட்டம் பொது நிருவாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவின் மேலதிக செயலாளர் திரு. அநுராதா விஜேகோன் மற்றும் இலங்கையில் அமைந்துள்ள கனடா தூதுவராலயத்தின் அபிவிருத்திப் பிரிவின்...

View

இலங்கையில் உரைபெயர்ப்புச் சேவைகளை தொழில்முறைப்படுத்துவதற்குக் கூட்டாக கருமமாற்றுதல்.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) பாடவிதான விருத்திக் குழுவின் ஆரம்பக் கூட்டத்தினை நடாத்தியது. இலங்கையில் அரசகரும மொழிகள் கொள்கையின் வினைத்திறன்மிகு செயல்முறைப்படுத்தலுக்கு தொழில்முறை ரீதியில் தகுதியான, திறமையான உரைபெயர்ப்பாளர்கள் இருப்பது முக்கியமானது. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவுடன் இணைந்து உரைபெயர்ப்பு டிப்ளோமாப் பாடநெறிக்கான பாடத்திட்டம் தொடர்பாகக் கலந்துரையடுவதற்கு பாடவிதான விருத்திக் குழுக் கூட்டத்தினை நடாத்தியது. குறித்த கூட்டம் இரு நாள் அமர்வாக...

View

மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்புக்கான தொழில்சார் கற்றல் சமூகம் நேரடியாகப் பங்கேற்கும் முதலாவது கூட்டம்.

இலங்கையில் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்புச் சேவைகளை தொழில்மயப்படுத்துவதற்காக ஒன்றிணைந்து செயற்படுதல். நீண்டகாலமாக எதிர்பார்த்திருந்த தொழில்சார் கற்றல் சமூகத்தின் நேரடிப் பங்கேற்புடனான முதலாவது கூட்டம் 2022, ஜுன் மாதம் 10 மற்றும் 11 ஆம் திகதிகளில் சீகிரியாவில் அமைந்துள்ள சீகிரிய ஜன்கல் ஹோட்டலில் இடம்பெற்றது. இரண்டு நாட்கள் வதிவிட நிகழ்ச்சித்திட்டமாக இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் நான்கு வருட மொழிபெயர்ப்புக் கலைமானிப் பட்டப்டிப்பினை வழங்குகின்ற நான்கு பல்கலைக்கழகங்களின் கல்வியியலாளர்கள் பங்கேற்றனர். தொழில்சார் கற்றல் சமூகம்...

View

பால்நிலைக்குத் துலங்கல் காண்பிக்கும் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தலைமுறையொன்றினைக் கட்டியெழுப்புதல்.

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் மொழிபெயர்ப்புத் திணைக்களத்துக்கு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் (NLEAP) குறிக்கோள் விஜயம். தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அம்மணி. வீனா வர்மா (செயற்றிட்டப் பணிப்பாளர், மனித உரிமைகள், பாலினம் மற்றும் நல்லாளுகை ஆலோசகர்,  அலீனியா நிறுவனம்)  மற்றும் திரு. ஹிலயர் லெமோய்ன் (மொழிக்கொள்கை ஆலோசகர்/ NLEAP விஷேட ஆலோசகர்/ ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகத்தின் மொழிக்கொள்கை மற்றும் சர்வதேச உறவுகள், அரச கரும மொழிகள் மற்றும் இருமொழிக்கல்வி...

View

மொழிபெயர்ப்பில் ஆண், பெண் பாலினம்: மொழிபெயர்ப்பில் பெண்நிலைவாதமும் ஆண் பெண் பாலினமும்

மொழி உரிமைகளில் ஆண், பெண் சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் வலுவூட்டல் தொடர்பான தொடக்க இணையவழி செயலமர்வினை தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் துவக்கி வைக்கின்றது. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் செப்டம்பர் 16 ஆந் திகதி இரம்மியமான மாலைப் பொழுதில் பல்கலைக்கழக கல்விசார் புலமையாளர்களுக்கு ”மொழி உரிமைகளில் ஆண், பெண் சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் வலுவூட்டல்” தொடர்பாக அதன் இணையவழி தொடர்களை துவக்கி வைத்தது. இத்தொடரின் ஆரம்ப...

View

மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பாக இணையவழி பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களை நடாத்துவதற்கு வழிவகுத்தல்.

ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற மொழிபெயர்ப்புப் போதனாவியல் வேலைத்திட்டப் பயிற்சியின் (TTPP) இரண்டாவது கட்டம் இணையவழியில் தொடர்ந்து இடம்பெறுகின்றது.  ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்புப் பீடத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற மொழிபெயர்ப்பு போதனாவியல் வேலைத்திட்டப் பயிற்சியின் இரண்டாவது கட்டம் செப்டம்பர் 10 ஆம் திகதி துவங்கியது. இலங்கையில் மொழிபெயர்ப்பில் கலைமானி பட்டத்தை வழங்குகின்ற களனிய, யாழ்ப்பாணம், சப்ரகமுவை மற்றும் கிழக்கு ஆகிய நான்கு கூட்டு பல்கலைக்கழகங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பதினைந்து (15) கல்வியியலாளர்கள் இவ்விணையவழி...

View

ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்புக் கல்லூரியினால் நடத்தப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு கற்பித்தல் திட்டத்தின் (Training in Translation Pedagogy Program – TTPP) ஆரம்பப் பயிற்சிச் செயலமர்வு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது

மொழிபெயர்ப்புப் பட்டப்படிப்புத் திட்டங்களின் போதனை முறையை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கம் ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உரைபெயர்ப்பு கல்லூரியினால் நடத்தப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு கற்பித்தல் திட்ட (TTPP) பயிற்சியின் ஆரம்பச் செயலமர்வு 2021 மே 07ஆம் திகதி ஆரம்பமானது. இலங்கையில் மொழிபெயர்ப்புத் துறையில் பட்டப்படிப்பை வழங்கும் நான்கு பங்காளித்துவப் பல்கலைக்கழகங்களான களனி, யாழ்ப்பாணம், சபரகமுவ மற்றும் கிழக்கு பல்கலைக்கழகங்ளைச் சேர்ந்த பதினைந்து (15) கல்வியாளர்கள் 4 செயலமர்வுகளைக் கொண்ட 1ஆவது கட்டத்தை...

View

தொழில்சார் கற்றல் சமூகத்தின் அங்குரார்ப்பணக் கூட்டம்

அரசகரும மொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்கான ஒரு மன்றம் இலங்கையின் பல்மொழித் தன்மை, பாலின அடிப்டையிலான தடைகள் என்பன சம்பந்தப்பட்ட குறிப்பான சவால்களில் கவனம் செலுத்துவதற்காக கல்விமான்கள், மாணவர்கள் மற்றும் தொழிற்றுறையினர் உள்ளடங்கிய ஒரு மன்றத்தை தொழில்சார் கற்றல் சமூகம் (PLC) ஏற்படுத்தியுள்ளது. NLEAP ஏற்பாட்டில் தொழில்சார் கற்றல் சமூகம் நடத்திய முதலாவது கூட்டத்தில் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவையும் களனி, யாழ்ப்பாண, சபரகமுவ மற்றும் கிழக்கு பல்கலைக்கழகங்களையும் பிரதிநிதித்துவம்...

View