பாதுகாக்கப்பட்டது: பகுதி 4 – அரசியலமைப்பு உத்தரவாதங்கள் முதல் இருமொழிகளில் அரசாங்க சேவைகளை வழங்குவது வரை –

There is no excerpt because this is a protected...

Read More >

இலங்கையின் அரசகரும மொழிகள் தினத்தையும் கனேடிய தினத்தையும் நினைவுகூர்தல்

மொழி உரிமைகள் மற்றும் மொழிக் கற்றல் என்பவற்றை மேம்படுத்துவதற்கு 21 சிவில் சமூக அமைப்புகள் 148,000,000 ரூபாய்க்கு மேல் பெற்றுக் கொண்டுள்ளன இலங்கையின் இன-கலாசார பன்மைத்துவத்திற்கான உணர்திறன் மற்றும் மொழிச் சமத்துவத்தைக் கட்டியெழுப்புதல் என்பவற்றில் இரு அரசாங்கங்களினதும் அர்ப்பணிப்பைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக கனடா குளோபல் எவையார்ஸின் (Global Affairs Canada) உதவியுடன் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச்                செயற்றிட்டம் உரிய...

Read More >

அரசாங்க மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கான ஐந்து நாள் மொழிபெயர்ப்பாளர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் அரச துறையில் மொழிபெயர்ப்புச் சேவையினை மேம்படுத்துவதற்காக இலங்கை  அரசாங்கத்திற்கு வழங்கும் அதன் தொடர்ச்சியான உதவியின் கீழ் ஏற்கனவே அரசாங்க மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவையில் கடமையாற்றும்  மொழிபெயர்ப்பாளர்களின் நன்மைக்காக ஒரு தொடரான மொழிபெயர்ப்பாளர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை முன்னெடுத்துள்ளது. மொழிபெயர்ப்புச் சேவைகள் தொடர்பான கொள்கைகளைக் கலந்துரையாடி நாட்டில் மொழிபெயர்ப்புச் சேவையினை முன்னேற்றுவதற்காக அரசாங்கப் பங்கீடுபாட்டாளர்களுக்குப் பொருத்தமான நடவடிக்கைகளைப் பரிந்துரைப்பதற்காக அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட மொழிபெயர்ப்புக்கான...

Read More >

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

  1981 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் சட்டத்தின் 24(3) ஆம் உட்பிரி வின் கீழ் 2167/19 ஆம் இலக்க மற்றும் 2020.03.21 ஆந் திகதியன்று, இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவணையிலுள்ள தேர்தல் மாவட்டங்களுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் 2020. Parliamentary Elections – New Gazette Notification – Tamil...

Read More >

89 சமர்ப்பிப்புக்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளமையினை தேசிய மொழிகள் நிதியம் அறிவிக்கின்றது.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தினால் நிர்வகிக்கப்படும் தேசிய மொழிகள் நிதியம் சமர்ப்பிப்புக்களைத் தகைமை வாய்ந்த சிவில் சமூக நிறுவனங்களிடமிருந்து அண்மையில் கோரியிருந்தது: தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்காக மொழி உரிமைகளை மேம்படுத்தல் கலாசாரப் பல்வகைமையினைத் தேசிய பலமாக ஏற்றுக்கொள்வதையும் மெச்சுவதையும் போஷித்தல் அரசகரும மொழிகளில் இலங்கைப் பிரசைகள் தொடர்பாடுவதற்கான ஆற்றலை முன்னேற்றல் சமர்ப்பிப்புக்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதியாகும். தகைமை வாய்ந்த மற்றும் இலங்கையில் அரச...

Read More >

logo