செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் (NLEAP) இனால் உத்தியோகபூர்வ மொழிகள் கொள்கை நடைமுறைப்படுத்தல் மூலோபாயம் தொடர்பான பயிற்சிப்பட்டறை ஏற்பாடு

மொழிகள் ஊடாக புரிந்துணர்வு, பன்முகத்தன்மை மற்றும் சமூக ஒன்றிணைவை ஏற்படுத்துவதற்காக கைகோர்த்தல் இலங்கையில் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தமது சொந்த மொழியில் பொதுச் சேவைகளை அணுகுவதற்கான வாய்ப்பை உறுதி செய்வதற்கு இலங்கையின் உத்தியோகபூர்வ மொழிக் கொள்கையை வினைத்திறன் வாய்ந்த வகையில் நடைமுறைப்படுத்துவது முக்கியமானதாகும். இந்த நடைமுறைப்படுத்தல் செயற்பாட்டை முனு்னெடுக்கும் பிரதான அரசாங்க அதிபர்களின் ஒப்பற்ற ஒன்றிணைந்த செயற்பாடு இந்த இலக்கை எய்துவதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது. இதை ஒன்றிணைந்த செயற்பாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கு அவசியமான...

Read More >

“நாம் வெறும் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் அல்ல. நாம் இணைப்பை ஏற்படுத்துவோர்”

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்திட்டம் (NLEAP), அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்துடன் இணைந்து அரசாங்க மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்காக ஐந்து நாள் பயிற்சித்திட்டம் முன்னெடுப்பு நிபுணத்துவ மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் விளக்கமளிப்பு சேவைகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தின் (DOL) திறனை கட்டியெழுப்புவதற்கான தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்திட்டத்தின் (NLEAP) தொழில்நுட்ப உதவியின் கீழ், அரசாங்க மொழி பெயர்ப்பாளர்களின் தொடர்ச்சியான பயிற்சிகளுக்கு உதவிகளை வழங்குகின்றது.  இந்த தொடர்ச்சியான நடவடிக்கையினூடாக, மொழிபெயர்ப்பு திறன்களில்...

Read More >

நான்கு பல்கலைக்கழகங்களின் மொழிபெயர்ப்பு பிரிவுகளில் GEWE இடையீடுகளை இனங்காணல்

பாலின சமத்துவம், பெண்கள் வலுவூட்டல் மற்றும் மொழி உரிமைகள் தொடர்பான NLEAP பயிற்சிப்பட்டறை களனி, யாழ்ப்பாணம், கிழக்கு மற்றும் சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகங்களில் முன்னெடுப்பு களனி, யாழ்ப்பாணம், கிழக்கு மற்றும் சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகங்களைச் சேர்ந்த மொழிபெயர்ப்பு பிரிவுகளுக்கு “பாலின சமத்துவம், பெண்கள் வலுவூட்டல் மற்றும் மொழி உரிமைகள்” எனும் தலைப்பில் NLEAP இனால் பயிற்சிப்பட்டறை முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது. NLEAP இன் பாலின நிபுணத்துவர் சாமா ராஜகருண மற்றும் பாலின ஆலோசகர் ரமணி ஜயசுந்தர...

Read More >

பகுதி 4 – அரசகரும மொழிக்கொள்கை அமுல்படுத்தல் உபாயமார்க்கத்திற்கு என்எல்ஈஏபியின் உதவி

அரசகரும மொழிக்கொள்கை அமுல்படுத்தல் உபாயமார்க்கத்திற்கு என்எல்ஈஏபியின் உதவி அரசகரும மொழிக்கொள்கை அமுல்படுத்தல் உபாயமார்க்கத்தின் உருவாக்கத்தினை அதன் வருடாந்தச் செயற்திட்டத்தில் ஒரு முன்னுரிமைக்குரிய செயற்பாடாக என்எல்ஈஏபி அடையாளம் கண்டுள்ளது. அரசகரும மொழிகளுக்குப் பொறுப்பாக உள்ள அமைச்சு அரசகரும மொழிக்கொள்கை உபாயமார்க்கத்தினை உருவாக்க என்எல்ஈஏபி தொழில்நுட்ப உதவியினை வழங்கிவருவதுடன் பிரதான அமைச்சுக்களும் நிறுவனங்களும் அரசகரும மொழிக்கொள்கையினை அமுல்படுத்தும் அவற்றின் பணிகளுக்கும் உதவிவருகின்றது. இந்த முக்கியமான செயற்பாட்டிற்கு உதவுவதற்கு என்எல்ஈஏபி கனடா நாட்டின் நிபுணர்களை...

Read More >

தேசிய மொழிகள் நிதியம் மத்திய மாகாணத்தில் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வலையமைப்புருவாக்க அமர்வுகள் மூன்றினை நடத்தியது.

தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தினால் நிர்வகிக்கப்படும் தேசிய மொழிகள் நிதியத்தினால் மத்திய மாகாணத்தில் கருத்திட்ட வாய்ப்பினைக் கொண்டுள்ள தெரிவுசெய்யப்பட்ட நிதி பெறுனர்களுடன் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வலையமைப்புருவாக்க அமர்வுகள் மூன்று 2020 ஜுலை 13 மற்றும் 14 ஆம் திகதிகளில் நடத்தப்பட்டன. நிலவிய சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அமைவாக நடத்தப்பட்ட அமர்வு பொதுநிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் மாகாண சபைகள் அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளரான (தேசிய மொழிகள்) திருமதி எஸ் தெய்வேந்திரனின்...

Read More >

பகுதி 3 – அரசகரும மொழிக்கொள்கை அமுல்படுத்தல் உபாயமார்க்கத்தின் கூறுகள்

அரசகரும மொழிக்கொள்கை அமுல்படுத்தல் உபாயமார்க்கத்தின் கூறுகள் இலங்கை மக்களின் தெரிவுக்குரிய அரசகரும மொழியில் அவர்களுக்குச் சேவையினை வழங்குவதற்காகப் பிரதான அமைச்சுக்களுக்கும் அவற்றின் நிறுவனங்களுக்கும் உதவுவதற்காக அரசகரும மொழிக்கொள்கை உபாயமார்க்கத்தினை வழிகாட்டல், சட்டகங்களின் தொகுதியாக வரைவிலக்கணப்படுத்த முடியும். நாட்டின் குறிப்பிட்ட பிராந்தியங்களில் சேவை வழங்கப்படவேண்டியவர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலும் தேவைப்படும் நிதி வளங்களின் அடிப்படையிலும் வழங்கப்படவேண்டிய இருமொழிச் சேவைகளை அடையாளம் காண்பதற்காக ஒவ்வொரு அமைச்சில் இருந்தும் நிறுவனத்தில் இருந்தும் மொழித்திட்டமிடல் செயன்முறை தேவைப்படுத்தப்படும்....

Read More >

பால்நிலைச் சமத்துவம், பெண்களின் வலுவூட்டல் மற்றும் மொழி உரிமைகள்

அமைச்சிற்காக பால்நிலைச் சமத்துவம், பெண்களின் வலுவூட்டல் மற்றும் மொழி உரிமைகள், கூருணர்வாக்கச் செயலமர்வினை NLEAP ஏற்பாடு செய்தது NLEAP இனால் அமைச்சின் தேசிய மொழிகள் பிரிவிற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ‘பால்நிலைச் சமத்துவம், பெண்களின் வலுவூட்டல் மற்றும் மொழி உரிமைகள்  பற்றிய செயலமர்வு கொழும்பில் ஜுலை 22 இல் நடைபெற்றது. சாமா ராஜகருன (பால்நிலைச் சமத்துவ நிபுணர் – NLEAP) மற்றும் இந்திக தயாரத்ன (மதியுரைஞர்) ஆகியோர் வசதிப்படுத்திய செயலமர்வின் பிரதான...

Read More >

பகுதி 2 – அரசியலமைப்பு உத்தரவாதங்கள் முதல் இருமொழிகளில் அரசாங்க சேவைகளை வழங்குவது வரை

அரசகரும மொழிகளுக்குப் பொறுப்பான அமைச்சு மற்றும் நிறுவனங்களுடனான நெருக்கமான ஒத்துழைப்புடன் (அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு, மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான தேசிய நிறுவனம்) அரசகரும மொழிக்கொள்கை அமுல்படுத்தல் உபாயமார்க்க அமுல்படுத்தலை ஒருங்கிணைத்து அரசாங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைச்சுக்களுக்கு உதவி வழங்கும். அரசகரும மொழிக்கொள்கையினை அமுல்படுத்தும் பொறுப்பு அமைச்சுக்களையும் அரசாங்க நிறுவனங்களையும் சேர்ந்ததாக இருப்பினும், சில குறிப்பிட்ட பிரதான அமைச்சுக்களும் நிறுவனங்களும் அவற்றின் சேவைகளை இரு அரசகரும மொழிகளிலும்...

Read More >

கொவிடுக்கு ஈடுகொடுத்தல் – பால்நிலையின் தாக்கங்களும் மொழி உரிமைகளும்

மொழி உரிமைகள் சகல ஆண்களினதும் பெண்களினதும் அடிப்படை உரிமைகள் என எமது நாடு கருதுகின்றது. ஆனால் இலங்கையில் வாழும் பெண்களும் ஆண்களும் அவர்களின் மொழி உரிமைகளை அடைந்துகொள்வதில் பல்வேறு அனுபவங்களைக் கொண்டுள்ளதுடன் மொழி உரிமைகளை அடைந்துகொள்வது இனத்துவ, சமூக, கலாசார மற்றும் பொருளாதார நிலைப்பாடுகளினால் பாதிக்கப்படுகின்ற அனுபவத்தினையும் கொண்டுள்ளனர். நாம் இப்போது முகங்கொடுக்கும் கொவிட் 19 போன்ற அனர்த்தச் சூழ்நிலைகள் இச்சூழ்நிலையினை மேலும் மோசமாக்குகின்றன. ஆண்கள் அவர்களின் மொழி உரிமையினை...

Read More >