“சமூக உள்ளடக்கத்தினை உறுதிப்படுத்த பல்வகைமையினை உள்ளடக்குவதைக் கட்டியெழுப்பலும் வாய்மொழி சாராத் தொடர்பாடலை மதித்தலும்”

“சமூக உள்ளடக்கத்தினை உறுதிப்படுத்த பல்வகைமையினை உள்ளடக்குவதைக் கட்டியெழுப்பலும் வாய்மொழி சாராத் தொடர்பாடலை மதித்தலும்” என்எல்ஈஏபி (NLEAP) யினால் கொழும்பு ஸ்விம்மிங் கிளப்பில் நவம்பர் 18 மற்றும் 19 இல் ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட இரண்டு நாள் செயலமர்வாகும். உள்ளடக்கத்திற்கும் மொழிசாராத் தொடர்பாடலுக்குமான ஒரு பயிற்சி மொட்யூ+லை உருவாக்குவதற்கான நிறுவனத்தின் திட்டத்தில் இது ஓர் இன்றியமையாத படியாகும். செயலமர்வில் அமைச்சின் பிரதிநிதிகளும் என்ஐஎல்ஈடி (NILET) பிரதிநிதிகளும்இ என்ஐபிஏ (NIPA) தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மேம்பாட்டு உதவியாளர்களும்இ...

View